Scroll to navigation

WESNOTH(6) Bitka o Wesnoth WESNOTH(6)

NÁZOV

wesnoth - Bitka o Wesnoth, ťahová strategická fantasy hra

ZHRNUTIE

wesnoth [MOŽNOSTI] [CESTA_K_DÁTAM]

POPIS

Bitka o Wesnoth je ťahová strategická fantasy hra.

Poraz všetkých nepriateľských veliteľov pomocou dobre zostavenej skupiny bojových jednotiek; dávaj pritom pozor na svoje zásoby zlata a dediny. Každá jednotka má svoje silné a slabé stránky; aby si vyhral, uplatni výhody svojich jednotiek a neumožni súperovi urobiť to isté. Keď jednotky získavajú skúsenosti, dostávajú nové schopnosti a stávajú sa silnejšími. Hraj vo svojom vlastnom jazyku, otestuj svoje schopnosti proti počítačovému súperovi alebo sa pripoj k rozsiahlej komunite internetových hráčov Wesnothu. Vytvor si vlastné jednotky, scény alebo príbehy, a vymieňaj si ich s ostatnými hráčmi.

MOŽNOSTI

Zobraziť všetky preklady vo výberovom zozname jazykov v hre, aj keď sa považujú za nedokončené.
rozbalí súbor, ktorý by mal byť vo formáte bzip2, a uloží ho bez prípony .bz2. Súbor vstupný_súbor.bz2 sa vymaže.
—bzip2 vstupný-súbor
zbalí uloženú hru do formátu bzip2, uloží ju ako vstupný_súbor.bz2 a vymaže vstupný_súbor.
prejde priamo do kampane s ID id_campaign. Ak nebolo zadané žiadne ID, zobrazí sa ponuka výberu.
Obtiažnosť vybranej výpravy (od 1 do maxima). Ak nie je uvedená, zobrazí sa ponuka na výber obtiažnosti.
Identifikátor scény vo zvolenej výprave. Predvolená je prvá scéna.
Preskoč [príbehové] obrazovky a dialógy až do konca start udalosti.
Pridáva možnosť zobraziť hodiny na testovanie časovača kreslenia.
Zastarané, použi --userdata-dir.
Zastarané, použite --userdata-path.
prepíše načítané jadro jadrom, ktorého id je zadané.
nastaví adresár s údajmi
vypíše cestu k priečinku s dátami.
odomkne ďalšie možnosti príkazového režimu hry (pre viac info pozri wiki stránku na adrese http://www.wesnoth.org/wiki/CommandMode).
umožní využívať niektoré debuggovacie mechanizmy jazyka Lua
znemožní používať zastarané Lua API volania
porovnáva dva súbory WML; najprv ich nespracuje (aby ste to urobili, najprv ich spustite cez -p). Vypíše rozdiel ako DiffWML na štandardný výstup alebo do súboru označeného --output.
priamo spustí zabudovaný editor máp. Ak je zadaný súbor, potom je to ekvivalentné s -l --load.
zobrazí momentálny počet snímok za sekundu hry (FPS), v rohu obrazovky a zapisuje tieto hodnoty do súboru v adresári užívateľských údajov.
spustí hru na ploche celej obrazovky.
rozbalí súbor, ktorý by mal byť vo formáte gzip, a uloží ho bez prípony .gz. Súbor vstupný_súbor.gz sa vymaže.
zbalí uloženú hru do formátu gzip, uloží ju ako vstupný_súbor.gz a vymaže vstupný_súbor.
vypíše súhrn možností príkazového riadku do štandardného výstupu, a skončí.
načíta uloženú hru z file v štandardnom adresári uložených hier. Ak je použitá aj voľba -e alebo --editor, potom spustí editor s mapou z file. Ak je to adresár, editor sa spustí s ponukou na výber súboru mapy z tohto adresára.
používa jazyk lang (symbol) v tejto relácii. Príklad: --language ang_GB@latin
nastaví úroveň závažnosti zapisovacích domén. all znamená všetky zapisovacie domény. Možné úrovne: errorwarninginfodebugnone. Štandardne sa používa úroveň warning, ale deprecation je predvolene none, pokiaľ nie je kombinované s možnosťou -d.
zobrazuje časové pečiatky vo výstupe protokolu s väčšou presnosťou.
nastavuje prísnu úroveň zapisovača. Všetky správy odoslané do domén tejto úrovne alebo závažnejších spôsobia zlyhanie testu jednotky bez ohľadu na výsledok víťazstva. Relevantné len pri použití s -u.
vypíše definované protokolovacie domény domény protokolovania (iba tie ktoré obsahujú reťazec filter) a skončí
zabraňuje presmerovaniu zaznamenaného výstupu do súboru. Súbory denníkov sa vytvárajú v adresári logs v priečinku userdata.
log output is written to a file. Cancels the effect of --no-log-to-file whether implicit or explicit.
Pre Windows, keď sa použije s --no-log-to-file, výstup sa zapíše do cerr/cout namiesto CONOUT. V opačnom prípade nerobí nič.
počet snímok za sekundu, ktoré môže hra zobraziť; hodnota by mala byť medzi 1 a 1000, predvolene je to obnovovacia frekvencia monitora.
spustí hru pre viacerých hráčov. Ďalšie možnosti použiteľné v kombinácii s --multiplayer sú vysvetlené nižšie.
načíta testovacie multiplayer scény.
existuje nová sada nástrojov widgetov WIP, táto možnosť ju aktivuje. Toto je veľmi experimentálne, nevypĺňajte hlásenia o chybách, pretože väčšina z nich je známa. Časti knižnice sa považujú za stabilné a budú fungovať bez tohto prepínača.
spustí hru bez akýchkoľvek oneskorení pre grafický benchmarking. Toto je automaticky povolené pomocou --nogui.
vypne automatické načítanie herných rozšírení.
vypne ukladanie herných dát do cache.
spustí hru bez GUI. Dostupné iba v kombinácii s --multiplayer alebo --screenshot alebo --plugin.
nezobrazuj úvodné logo hry.
spustí hru bez hudby.
nepokúšajte sa overiť prehratie testu jednotky. Relevantné len pri použití s -u.
spustí hru bez zvukov a hudby.
výstup presmeruje do zadaného súboru. Potom je ľahké nad ním použiť napríklad príkaz diff.
použije password pri pripojení na server, bez ohľadu na predvoľby. Nie je bezpečné.
(experimentálne) načítajte script, ktorý definuje doplnok Wesnoth. Podobne ako --script, ale súbor Lua by mal vrátiť funkciu, ktorá sa spustí ako co-rutina a bude sa pravidelne prebúdzať s aktualizáciami.
aplikuje patch DiffWML na súbor WML; nespracúva ani jeden zo súborov. Extrahuje opravený WML na štandardný výstup alebo do súboru označeného --output.
spracuje preprocesorom zadaný súbor/adresár. Pre každý súbor bude do cieľového adresára zapísaný základný .cfg súbor a spracovaný .cfg súbor. Ak je zadaný adresár, bude spracovaný rekurzívne podľa pravidiel preprocesora. Spoločné makrá z adresára "data/core/macros" budú spracované pred zadanými zdrojmi (resources). Príklad: -p ~/wesnoth/data/campaigns/tutorial ~/result. Pre detailné informácie o preprocesore navštívte http://wiki.wesnoth.org/PreprocessorRef#Command-line_preprocessor.
čiarkou oddelený zoznam definícié pre príkaz --preprocess. Ak je v zozname SKIP_CORE potom nebude adresár "data/core" spracovaný preprocesorom.
použitý len s príkazom --preprocess. Určuje súbor, ktorý obsahuje definície [preproc_define], ktoré majú byť vložené pred spracovaním preprocesorom.
použitý len s príkazom --preprocess. Vypíše všetky spracované makrá v cieľovom súbore. Ak súbor nie je zadaný, súborom bude '_MACROS_.cfg' v cieľovom adresári príkazu --preprocess-input-macros. Tento prepínač by mal byť uvedený pred príkazom --preprocess.
nastaví rozlíšenie obrazovky. Napríklad: -r 800x600.
berie platný „reťazec cesty k obrázku“ spoločnosti wesnoth s funkciami cesty k obrázku a výstupom je súbor .png. Funkcie cesty k obrázku sú zdokumentované na https://wiki.wesnoth.org/ImagePathFunctionWML.
inicializuje adresáre hier, vypíše informácie o zostavení vhodné na použitie v hláseniach chýb a ukončí sa.
nasadí generátor náhodných čísel s number. Príklad: --rng-seed 0.
uloží snímku obrazovky map do output bez inicializácie obrazovky.
(experimentálne) file obsahujúci Lua skript na ovládanie klienta.
pripojí sa na server, ak je zadaný, inak na prvý server uvedený v nastaveniach. Príklad: --server server.wesnoth.org.
spustí hru s grafickým používateľským rozhraním, pričom prepíše všetky implicitné --nogui.
chyby pri kontrole dát budú považované za kritické chyby.
spustí hru v malom testovacom scenári. Tento scenár by mal byť definovaný pomocou značky [test] WML. Predvolená hodnota je test. Ukážku funkcie [micro_ai] možno spustiť pomocou micro_ai_test.
Nastavenie štandardu, podľa ktorého sa preklad považuje za dostatočne kompletný na zobrazenie v zozname jazykov v hre, na percent. Platné hodnoty sú 0 až 100.
spustí zadaný testovací scenár ako unit test. Implikuje --nogui.
sprístupní balík package skriptom lua, aby mohli načítať ľubovoľné balíky. Nerobte to s nedôveryhodnými skriptami! Táto akcia dáva jazyku lua rovnaké oprávnenia ako spustiteľnému súboru wesnoth.
nastaví schému WML na použitie s -V,--validate.
nastaví konfiguračný adresár používateľa na názov pod $HOME alebo "My Documents\My Games" pre Windows. Môžete tiež zadať absolútnu cestu pre konfiguračný adresár mimo $HOME alebo "My Documents\My Games". V systéme Windows je možné zadať aj adresár relatívny k pracovnému adresáru procesu pomocou cesty začínajúcej na ".\" alebo "..\". V systéme X11 je to predvolená cesta $XDG_CONFIG_HOME alebo $HOME/.config/wesnoth, v ostatných systémoch cesta userdata.
vypíše názov adresára s používateľskými nastaveniami a skončí.
nastaví adresár userdata na name pod $HOME alebo "My Documents\My Games" pre Windows. Môžete tiež zadať absolútnu cestu k adresáru userdata mimo $HOME alebo "My Documents\My Games". V systéme Windows je možné zadať aj adresár relatívny k "working directory" procesu pomocou cesty začínajúcej na ".\" alebo "..\".
vypíše cestu k adresáru s používateľskými údajmi a skončí.
pri pripájaní k serveru použije username, pričom ignoruje ostatné predvoľby.
validuje súbor podľa WML schémy.
validuje WML daného doplnku počas hrania.
validuje WML základu hry počas hrania.
—validate-schema  cesta
overí súbor ako schému WML.
predpokladá, že vyrovnávacia pamäť je platná. (nebezpečné)
zobrazí číslo verzie a skončí.
zobrazí verziu hry a okrem toho už vôbec nič iné.
spustí hru v grafickom okne.
prehrá záznam hry načítanej cez voľbu --load.

Možnosti pre --multiplayer

Pri možnostiach ovplyvňujúcich konkrétnu bojovú stranu je uvedené číslo. Za číslo treba dosadiť číslo bojovej strany. Zvyčajne je to 1 alebo 2, ale záleží to na možnom počte hráčov vo vybranej scéne.

zvolí konfiguračný súbor na načítanie pre počítačového hráča za danú stranu.
vyberie neštandardný algoritmus, ktorý má ovládač AI použiť pre túto stranu. Algoritmus je definovaný pomocou značky [ai], ktorá môže byť základná buď v "data/ai/ais" alebo "data/ai/dev", alebo algoritmus definovaný doplnkom. Medzi dostupné hodnoty patria: idle_ai a experimental_ai.
nastaví ovládanie pre danú stranu. Možné hodnoty: human (človek), ai (počítač) a null (nikto).
táto možnosť umožňuje hrať v inej ako štandardnej (Default) ére. Éra sa zadáva pomocou id. Éry sú definované v súbore data/multiplayer/eras.cfg.
ukončí scenár po jeho skončení bez zobrazenia dialógového okna víťazstvo/porážka, ktoré zvyčajne vyžaduje, aby používateľ klikol na tlačidlo Ukončiť scenár. Toto sa používa aj na skriptovateľné porovnávanie.
nepoužije nastavenia mapy, namiestno nich použije štandardné hodnoty.
nastaví label pre AIčka.
zopakuje hru viacerých hráčov počet ráz. Vhodné použiť s voľbou --nogui pre testovanie výkonu.
nastaví tejto strane dodatočné parametre. Tento parameter závisí na možnostiach uvedených pri --controller a --algorithm. Je to užitočné iba pri dizajnovaní vlastnej umelej inteligencie. (nie je zatiaľ celkom zdokumentované)
nastaví scénu pre viacerých hráčov pomocou id. Štandardná scéna má id multiplayer_The_Freelands.
nastaví frakciu danej éry pre túto stranu. Frakcia sa vyberá pomocou id. Frakcie sú popísané v súbore data/multiplayer.cfg.
nastaví limit na počet ťahov pre danú scénu. Základná hodnota je bez limitu.

NÁVRATOVÝ KÓD

Ak všetko prebehne v poriadku, návratový kód bude 0. Návratový kód 1 znamená chybu pri inicializácii (SDL, grafiky, písma, atď.). Návratový kód 2 zase chybu v parametroch zadaných na príkazovom riadku.
Pri spúšťaní jednotkových testov (with -u) je stav ukončenia odlišný. Stav ukončenia 0 znamená, že test prešiel, a 1 znamená, že test zlyhal. Stav ukončenia 3 znamená, že test prešiel, ale vytvoril neplatný súbor prehrávania. Stav ukončenia 4 znamená, že test prebehol úspešne, ale pri opakovaní vytvoril chyby. Tieto dva posledné stavy sa vrátia len vtedy, ak nie je zadaný parameter --noreplaycheck.

AUTOR

Napísal David White <davidnwhite@verizon.net>.
Editovali Nils Kneuper <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net> a Soliton <soliton@gmail.com>. Preložil Viliam Búr <viliam@bur.sk>.
Túto stránku manuálu pôvodne napísal Cyril Bouthors <cyril@bouthors.org>.
Navštívte oficiálny web: http://www.wesnoth.org/

COPYRIGHT

Copyright © 2003-2024 David White <davidnwhite@verizon.net>
Toto je slobodný softvér; tento softvér je zverejnená pod Všeobecnou verejnou licenciou (GPL) verzia 2, ako ju zverejnila Nadácia slobodného softvéru (Free Software Foundation). Nie je naň ŽIADNA záruka; dokonca ani PREDATEĽNOSTI či VHODNOSTI NA DANÝ ÚČEL.

VIĎ AJ

wesnothd(6)

2022 wesnoth