Scroll to navigation

MKFIFO(1) Các câu lệnh MKFIFO(1)

TÊN

mkfifo - make FIFOs (named pipes)

TÓM TẮT

mkfifo [TÙY_CHỌN]… TÊN

MÔ TẢ

Tạo ống (pipe) có tên (FIFO) với TÊN chỉ ra.

Tùy chọn dài yêu cầu đối số thì tùy chọn ngắn cũng vậy.

đặt quyền hạn tập tin thành CHẾ_ĐỘ, thay cho “a=rw - umask”
đặt ngữ cảnh an ninh SELinux thành kiểu mặc định
giống với -Z, hoặc nếu NGỮ_CẢNH được chỉ định thì đặt ngữ cảnh an ninh SELinux hay SMACK thành NGỮ_CẢNH
hiển thị trợ giúp này rồi thoát
đưa ra thông tin phiên bản rồi thoát

TÁC GIẢ

Viết bởi David MacKenzie.

THÔNG BÁO LỖI

Trợ giúp trực tuyến GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>

BẢN QUYỀN

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Giấy phép GPL pb3+ : Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 3 hay sau <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Đây là phần mềm tự do: bạn có quyền sửa đổi và phát hành lại nó. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, với điều khiển được pháp luật cho phép.

XEM THÊM

mkfifo(3)

Tài liệu đầy đủ có tại: <https://www.gnu.org/software/coreutils/mkfifo>
hoặc sẵn có nội bộ thông qua: info '(coreutils) mkfifo invocation'

DỊCH

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 1 năm 2024 GNU coreutils 9.4