Scroll to navigation

PR(1) Användarkommandon PR(1)

NAMN

pr — konvertera textfiler för utskrift

SYNOPSIS

pr [FLAGGA]... [FIL]...

BESKRIVNING

Paginera eller skapa kolumner av FIL(er) för utskrift.

Utan FIL, eller när FIL är -, läs standard in.

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.

+FÖRSTA_SIDA[:SISTA_SIDA], --pages=FÖRSTA_SIDA[:SISTA_SIDA]
Börja [sluta] skriva vid sida FÖRSTA_[SISTA_]SIDA.
Skapa KOLUMN kolumner och skriv kolumner nedåt, om inte -a används. Balansera antalet rader i kolumnerna på varje sida.
Skriv kolumner på tvären i stället för nedåt, används tillsammans med -KOLUMN.
Använd hattnotation (^G) och oktal notation med omvänt snedstreck.
Skriv ut med dubbelt radavstånd.
Använd FORMAT för huvuddatum.
Expandera inmatade TECKEN (tabulatorer) till tabulatorBREDD (8).
Använd sidmatning i stället för nya rader för att separera sidor (med ett 3-raders huvud vid -F eller 5-raders huvud och fot utan -F).
Använd ett centrerat HUVUD i stället för filnamn i sidhuvud, -h "" skriver en tom rad, använd inte -h"".
Ersätt mellanslag med TECKEN (tabulatorer), BREDD breda (8).
Sammanfoga hela rader, stänger av -W avhuggning av rader, ingen kolumnjustering, --sep-string[=STRÄNG] anger avskiljare.
Sätt sidlängden till SIDLÄNGD (66) rader (standard 56 rader text, och med -F 63). Implicerar -t om SIDLÄNGD <= 10.
Skriv alla filer parallellt, en i varje kolumn, hugg av rader, men slå samman rader till full längd med -J.
Numrera rader, använd SIFFROR (5) siffror, sedan SEP (TAB), i normalläge startar räkning vid infilens första rad.
Börja räkna med NUMMER vid första raden på första sidan som skrivs ut (se +FÖRSTA_SIDA).
Skjut in varje rad med MARGINAL (noll) mellanrum, påverka ej -w eller -W, MARGINAL läggs till SIDBREDD.
Utelämna varning när en fil inte kan öppnas.
Åtskilj kolumner med ett enda tecken, standard för TECKEN är tabulatortecknet utan -w och ”inget tecken” med -w. -s[TECKEN] slår av avhuggning för alla tre kolumnflaggorna (-KOLUMN|-a -KOLUMN|-m) utom när -w är angivet.
Åtskilj kolumner med STRÄNG, utan -S: Standardseparator <TAB> med -J och <blank> annars (samma som -S" "), ingen effekt på kolumnflaggor.
Utelämna sidhuvud och sidfot implicit om SIDLÄNGD <= 10.
Utelämna sidhuvud och sidfot, ta bort paginering gjord med sidmatning i infiler.
Använd oktal notation med omvänt snedstreck.
Sätt sidbredd till SIDBREDD (72) kolumner vid utmatning med flera textkolumner, -s[TECKEN] slår av (72).
Sätt sidbredd till SIDBREDD (72) kolumner vid all utmatning, hugg av rader utom om flagga -J är satt, ingen koppling till -S eller -s.
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

UPPHOVSMAN

Skrivet av Pete TerMaat och Roland Huebner.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

COPYRIGHT

Copyright © 2024 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE ÄVEN

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/pr>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) pr invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

april 2024 GNU coreutils 9.5