Scroll to navigation

PR(1) Polecenia użytkownika PR(1)

NAZWA

pr - konwertuje pliki tekstowe do drukowania

SKŁADNIA

pr [OPCJA]... [PLIK]...

OPIS

Dzieli lub układa w kolumny PLIK(I) do drukowania.

Jeśli nie podano PLIKU lub jako PLIK podano -, czyta standardowe wejście.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

+PIERWSZA-STRONA[:OSTATNIA-STRONA], --pages=PIERWSZA-STRONA[:OSTATNIA-STRONA]
rozpoczyna [kończy] drukowanie od PIERWSZEJ-[OSTATNIEJ-]STRONY
wyświetla wyjście w danej liczbie KOLUMN i wypełnia je pionowo, chyba że użyto opcji -a. Dopasowuje liczbę wierszy w kolumnach do każdej strony
wypełnia kolumny w poprzek, nie w dół; używane razem z opcją -KOLUMNY
używa notacji z daszkiem ^ (np. ^G) i notacji ósemkowej z odwrotnym ukośnikiem
używa podwójnych odstępów między wierszami wyjścia
używa daty w nagłówku w podanym FORMACIE
rozwija wejściowe ZNAKI (lub tabulację) do szerokości tabulacji SZEROKOŚĆ (domyślnie 8)
używa znaku końca strony zamiast nowego wiersza do oddzielania stron (przez trzywierszowy nagłówek z opcją -F lub pięciowierszowy nagłówek i stopkę bez opcji -F)
w nagłówku strony używa wyśrodkowanego NAGŁÓWKA zamiast nazwy pliku, -h "" wyświetla pusty wiersz, proszę nie używać -h""
zastępuje spacje ZNAKAMI (lub tabulatorami) do SZEROKOŚCI (domyślnie 8)
scala pełne wiersze, wyłącza obcinanie wierszy przez -W, nie wykonuje wyrównania kolumn; --sep-string[=ŁAŃCUCH] ustawia separatory
ustawia długość strony na liczbę wierszy podanych w DŁUGOŚCI-STRONY (domyślna wartość przy podaniu tej opcji to 66, a bez niej 56 lub, z opcją -F, 63). DŁUGOŚĆ-STRONY <=10 implikuje -t
wyświetla wszystkie pliki równolegle, każdy w swojej kolumnie, przycina wiersze, ale łączy wiersze pełnej długości z opcją -J
numeruje wiersze, używa liczby CYFR (lub 5), następnie SEPARATORA (lub tabulatora), domyślnie liczy od pierwszego wiersza pliku wejściowego
zaczyna numerację pierwszego wiersza pierwszej wynikowej strony od NUMERU (patrz też +PIERWSZA-STRONA)
przesuwa całą stronę o MARGINES (domyślnie zero) spacji, nie wpływa na -w ani -W; MARGINES jest dodawany do SZEROKOŚCI-STRONY
nie wypisuje ostrzeżeń, jeśli nie można otworzyć pliku
oddziela kolumny pojedynczym znakiem, domyślnie, bez opcji -w ZNAKIEM jest tabulator, a z -w "brak znaku". -s[ZNAK] wyłącza obcinanie wierszy we wszystkich trzech opcjach kolumn -KOLUMNA, -a -KOLUMNA, -m, z wyjątkiem przypadku, gdy ustawiona jest opcja -w
oddziela kolumny ŁAŃCUCHEM, bez -S: domyślnym separatorem jest tabulator z opcją -J lub spacja w przeciwnym wypadku (równoważne -S""), nie ma wpływu na opcje dotyczące kolumn
pomija nagłówek i stopkę strony; włączane również gdy DŁUGOŚĆ-STRONY <=10
pomija nagłówki i stopki, ignoruje formatowanie stron przez znaki nowej strony w plikach wejściowych
używa ósemkowej notacji z odwrotnym ukośnikiem
ustawia szerokość strony na SZEROKOŚĆ-STRONY znaki (domyślnie 72), tylko dla wyjścia wielokolumnowego; -s[ZNAK] wyłącza wartość domyślną (72)
ustawia zawsze szerokość strony na SZEROKOŚĆ-STRONY znaków (domyślnie 72), z wyjątkiem podania opcji -J; nie oddziaływa z opcjami -S ani -s
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

AUTOR

Napisane przez Pete'a TerMaata i Rolanda Huebnera.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
O błędach tłumaczenia programu prosimy poinformować przez <https://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2024 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Pełna dokumentacja: <https://www.gnu.org/software/coreutils/pr>
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) pr invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Gwidon S. Naskrent <naskrent@hoth.amu.edu.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

kwiecień 2024 GNU coreutils 9.5