Scroll to navigation

SSSD-SIMPLE(5) Filformat och konventioner SSSD-SIMPLE(5)

NAME

sssd-simple - konfigurationsfilen för SSSD:s åtkomststyrningsleverantör ”simple”

BESKRIVNING

Denna manualsida beskriver konfigurationen av åtkomststyrningsleverantören simple till sssd(8). För en detaljerad referens om syntaxen, se avsnittet “FILFORMAT” i manualsidan sssd.conf(5).

Åtkomstleverantören simple tillåter eller nekar åtkomst baserat på en åtkomst- eller nekandelista över användar- eller gruppnamn. Följande regler är tillämpliga:

•Om alla listor är tomma tillåts åtkomst

•Om någon lista tillhandahålls är evalueringsordningen allow,deny. Detta betyder att en deny-regel som matchar kommer gå före en eventuell matchande allow-regel.

•Om antingen den ena eller båda ”tillåtelselistorna” tillhandahålls nekas alla användare om de inte förekommer i listan.

•Om endast ”nekandelistor” tillhandahålls tillåts alla användare åtkomst om de inte förekommer i listan.

KONFIGURATIONSALTERNATIV

Se “DOMÄNSEKTIONER” i manualsidan sssd.conf(5) för detaljer om konfigurationen av en SSSD-domän.

simple_allow_users (sträng)

Kommaseparerad lista över användare som tillåts att logga in.

simple_deny_users (sträng)

Kommaseparerad lista över användare som explicit nekas åtkomst.

simple_allow_groups (sträng)

Kommaseparerad lista över grupper som tillåts logga in. Detta är endast tillämpligt på grupper i denna SSSD-domän. Lokala grupper utvärderas inte.

simple_deny_groups (sträng)

Kommaseparerad lista över grupper som nekas åtkomst. Detta är endast tillämpligt på grupper i denna SSSD-domän. Lokala grupper utvärderas inte.

Att inte ange några värden för någon av listorna är likvärdigt med att hoppa över det helt. Var medveten om detta när parametrar genereras för leverantören simple med automatiserade skript.

Observera att det är ett konfigurationsfel om båda, simple_allow_users och simple_deny_users, är definierade.

EXEMPEL

Följande exempel antar att SSSD är korrekt konfigurerat och att example.com är en av domänerna i avsnittet [sssd]. Dessa exempel visar endast alternativ som är specifika för åtkomstleverantören simple.

[domain/example.com]
access_provider = simple
simple_allow_users = användare1, användare2

NOTER

Den fullständiga gruppmedlemskapshierarkin löses upp före åtkomstkontrollen, alltså kan även nästade grupper inkluderas i åtkomstlistorna. Var medveten om att alternativet “ldap_group_nesting_level” kan påverka resultaten och skall sättas till ett tillräckligt värde. (sssd-ldap(5)).

SE ÄVEN

sssd(8), sssd.conf(5), sssd-ldap(5), sssd-ldap-attributes(5), sssd-krb5(5), sssd-simple(5), sssd-ipa(5), sssd-ad(5), sssd-sudo(5), sssd-session-recording(5), sss_cache(8), sss_debuglevel(8), sss_obfuscate(8), sss_seed(8), sssd_krb5_locator_plugin(8), sss_ssh_authorizedkeys(8), sss_ssh_knownhostsproxy(8), sssd-ifp(5), pam_sss(8). sss_rpcidmapd(5)

AUTHORS

SSSD uppströms – https://github.com/SSSD/sssd/

05/16/2024 SSSD