Scroll to navigation

SSSD-LDAP(5) Filformat och konventioner SSSD-LDAP(5)

NAME

sssd-ldap - SSSD LDAP-leverantör

BESKRIVNING

Denna manualsida beskriver konfigurationen av LDAP-domäner för sssd(8). Se avsnittet “FILFORMAT” av manualsidan sssd.conf(5) för detaljerad syntaxinformation.

Du kan konfigurera SSSD för att använda mer än en LDAP-domän.

LDAP back end supports id, auth, access and chpass providers. If you want to authenticate against an LDAP server either TLS/SSL or LDAPS is required. sssd does not support authentication over an unencrypted channel. Even if the LDAP server is used only as an identity provider, an encrypted channel is strongly recommended. Please refer to “ldap_access_filter” config option for more information about using LDAP as an access provider.

KONFIGURATIONSALTERNATIV

Alla de vanliga konfigurationsflaggorna som gäller för SSSD-domäner gäller även för LDAP-domäner. Se avsnittet “DOMÄNSEKTIONER” i manualsidan sssd.conf(5) för fullständiga detaljer. Observera att SSSD LDAP-avbildningsattribut beskrivs i manualsidan sssd-ldap-attributes(5).

ldap_uri, ldap_backup_uri (sträng)

Anger en kommaseparerad lista av URI:er till LDAP-servrar till vilka SSSD skall ansluta i prioritetsordning. Se avsnittet “RESERVER” för mer information om reserver och serverredundans. Om ingendera alternativ är angivet kommer tjänsteupptäckt användas. För mer information, se avsnittet “TJÄNSTEUPPTÄCKT”.

Formatet på URI:n måste stämma med formatet som definieras i RFC 2732:

ldap[s]://<värd>[:port]

För explicita IPv6-adresser måste <host> vara omslutet av hakparenteser []

exempel: ldap://[fc00::126:25]:389

ldap_chpass_uri, ldap_chpass_backup_uri (sträng)

Anger en kommaseparerad lista av URI:er till LDAP-servrar till vilka SSSD skall ansluta i prioritetsordning för att ändra lösenordet för en användare. Se avsnittet “RESERVER” för mer information om reserver och serverredundans.

För att aktivera tjänsteuppslagning måste ldap_chpass_dns_service_name vara satt.

Standard: tomt, d.v.s. ldap_uri används.

ldap_search_base (sträng)

Standard bas-DN att använda för att utföra LDAP-användaroperationer.

Med början med SSSD 1.7.0 stödjer SSSD flera sökbaser genom att använda syntaxen:

sökbas[?räckvidd?[filter][?sökbas?räckvidd?[filter]]*]

Räckvidden kan vara en av ”base”, ”onelevel” eller ”subtree”.

Filtret måste vara ett korrekt LDAP-sökfilter som specificerat i http://www.ietf.org/rfc/rfc2254.txt

Exempel:

ldap_search_base = dc=example,dc=com (vilket är ekvivalent med) ldap_search_base = dc=example,dc=com?subtree?

ldap_search_base = cn=host_specific,dc=example,dc=com?subtree?(host=thishost)?dc=example.com?subtree?

Observera: det stödjs inte att ha flera sökbaser som refererar identiskt namngivna objekt (till exempel, grupper med samma namn i två olika sökbaser). Detta kommer medföra oförutsägbart beteende på klientmaskinerna.

Standard: om inte satt används värdet från attributet defaultNamingContext eller namingContexts från RootDSE:n hos LDAP-servern. Om defaultNamingContext inte finns eller har ett tomt värde används namingContexts. Attributet namingContexts måste ha ett ensamt värde med DN:n hos sökbasen hos LDAP-servern för att detta skall fungera. Flera värden stödjs inte.

ldap_schema (sträng)

Anger schematypen som används på mål-LDAP-servern. Beroende på det valda schemat kan standardattributnamnen som hämtas från servrarna variera. Sättet som en del attribut hanteras kan också skilja.

Fyra schematyper stödjs för närvarande:

•rfc2307

•rfc2307bis

•IPA

•AD

Den huvudsakliga skillnaden mellan dessa schematyper är hur gruppmedlemskap lagras i servern. Med rfc2307 listas gruppmedlemskap med namn i attributet memberUid. Med rfc2307bis och IPA listas gruppmedlemskap av DN och lagras i attributet member. AD-schematypen sätter attributen till att motsvara Active Directory 2008r2-värden.

Standard: rfc2307

ldap_pwmodify_mode (sträng)

Ange operationen som används för att ändra användarens lösenord.

Två lägen stödjs för närvarande:

•exop - Password Modify Extended Operation (RFC 3062)

•ldap_modify - Direkt ändring av userPassword (rekommenderas inte).

Obs: först etableras en ny förbindelse för att verifiera det aktuella lösenordet genom att binda som användaren som begärde lösenordsändringen. Om det lyckas används denna förbindelse för att ändra lösenordet och därför måste användaren ha skrivrätt på attributet userPassword.

Standard: exop

ldap_default_bind_dn (sträng)

Standardbindnings-DN att använda för att utföra LDAP-operationer.

ldap_default_authtok_type (sträng)

Typen på autentiseringstecknet hos standardbindnings-DN.

De två mekanismerna som stödjs för närvarande är:

password

obfuscated_password

Standard: password

Se manualsidan sss_obvuscate(8) för mer information.

ldap_default_authtok (sträng)

Autentiseringstecknet hos standardbindnings-DN.

ldap_force_upper_case_realm (boolean)

Några katalogservrar, till exempel Active Directory, kan leverera delen rike av UPN:en i gemener, vilket kan få autentiseringen att misslyckas. Sätt detta alternativ till ett värde skilt från noll ifall du vill använda ett rike i versaler.

Standard: false

ldap_enumeration_refresh_timeout (heltal)

Anger hur många sekunder SSSD måste vänta före den uppdaterar sin cache av uppräknade poster.

Detta alternativ kan även sättas per underdomän eller ärvt via subdomain_inherit.

Standard: 300

ldap_purge_cache_timeout (heltal)

Bestäm hur ofta cachen skall kontrolleras för inaktiva poster (såsom grupper utan medlemmar och användare som aldrig har loggat in) och ta bort dem för att spara utrymme.

Att sätta detta alternativ till noll kommer avaktivera rensningsoperationen för cachen. Observera att om uppräkning är aktiverat krävs rensningsjobbet för att upptäcka poster som tas bort från servern och inte kan avaktiveras. Som standard kör rensningsjobbet var 3:e timma när uppräkning är aktiverat.

Detta alternativ kan även sättas per underdomän eller ärvt via subdomain_inherit.

Standard: 0 (avaktiverat)

ldap_group_nesting_level (heltal)

Om ldap_schema är satt till ett schemaformat som stödjer nästade grupper (t.ex. RFC2307bis), då styr detta alternativ hur många nivåer av nästning SSSD kommer följa. Detta alternativ har ingen effekt på schemat RFC2307.

Obs: detta alternativ anger den garanterade nivån av nästade grupper som skall bearbetas för en godtycklig uppslagning. Dock kan nästade grupper utöver denna gräns returneras om tidigare uppslagningar redan har slagit upp de djupare nästningsnivåerna. Följande uppslagningar för andra grupper kan också utöka resultatmängden för den ursprungliga uppslagningen om den slås upp igen.

Om ldap_group_nesting_level sätts till 0 bearbetas inga nästade grupper alls. Dock krävs det dessutom att användningen av Token-Groups avaktiveras vid anslutning till Active-Directory Server 2008 och senare vid användning av “id_provider=ad” genom att sätta ldap_use_tokengroups till false för att begränsa gruppnästning.

Standard: 2

ldap_use_tokengroups

Detta alternativ aktiverar eller avaktiverar användningen av attributet Token-Groups när initgroup utförs för användare från Active Directory Server 2008 och senare.

Detta alternativ kan även sättas per underdomän eller ärvt via subdomain_inherit.

Standard: true för AD och IPA annars false.

ldap_host_search_base (sträng)

Frivillig. Använd den givna strängen som en sökbas för värdobjekt.

Se “ldap_search_base” för information om konfiguration av multipla sökbaser.

Standard: värdet på ldap_search_base

ldap_service_search_base (sträng)

En valfri bas-DN, sökräckvidd och LDAP-filter för att begränsa LDAP-sökningar för denna attributtyp.

syntax:

search_base[?räckvidd?[filter][?search_base?räckvidd?[filter]]*]

Räckvidden kan vara en av ”base”, ”onelevel” eller ”subtree”. Räckviddsfunktionerna beskrivs i avsnitt 4.5.1.2 av http://tools.ietf.org/html/rfc4511

Filtret måste vara ett korrekt LDAP-sökfilter som specificerat i http://www.ietf.org/rfc/rfc2254.txt

För exempel på denna syntax, se exempelsektionen av “ldap_search_base”.

Standard: värdet på ldap_search_base

Observera att angivelse av räckvidd eller filter inte stödjs för sökningar i en Active Directory-server som kan resultera i ett stort antal resultat och trigga utökningen Range Retrieval i svaret.

ldap_iphost_search_base (sträng)

En valfri bas-DN, sökräckvidd och LDAP-filter för att begränsa LDAP-sökningar för denna attributtyp.

syntax:

search_base[?räckvidd?[filter][?search_base?räckvidd?[filter]]*]

Räckvidden kan vara en av ”base”, ”onelevel” eller ”subtree”. Räckviddsfunktionerna beskrivs i avsnitt 4.5.1.2 av http://tools.ietf.org/html/rfc4511

Filtret måste vara ett korrekt LDAP-sökfilter som specificerat i http://www.ietf.org/rfc/rfc2254.txt

För exempel på denna syntax, se exempelsektionen av “ldap_search_base”.

Standard: värdet på ldap_search_base

Observera att angivelse av räckvidd eller filter inte stödjs för sökningar i en Active Directory-server som kan resultera i ett stort antal resultat och trigga utökningen Range Retrieval i svaret.

ldap_ipnetwork_search_base (sträng)

En valfri bas-DN, sökräckvidd och LDAP-filter för att begränsa LDAP-sökningar för denna attributtyp.

syntax:

search_base[?räckvidd?[filter][?search_base?räckvidd?[filter]]*]

Räckvidden kan vara en av ”base”, ”onelevel” eller ”subtree”. Räckviddsfunktionerna beskrivs i avsnitt 4.5.1.2 av http://tools.ietf.org/html/rfc4511

Filtret måste vara ett korrekt LDAP-sökfilter som specificerat i http://www.ietf.org/rfc/rfc2254.txt

För exempel på denna syntax, se exempelsektionen av “ldap_search_base”.

Standard: värdet på ldap_search_base

Observera att angivelse av räckvidd eller filter inte stödjs för sökningar i en Active Directory-server som kan resultera i ett stort antal resultat och trigga utökningen Range Retrieval i svaret.

ldap_search_timeout (heltal)

Anger tiden (i sekunder) som ldap-sökningar tillåts köra före de annulleras och cachade resultat returneras (och går in i frånkopplat läge)

Obs: detta alternativ kan komma att ändras i framtida versioner av SSSD. Det kommer sannolikt ersättas vid någon tidpunkt med en serie tidsgränser för specifika uppslagningstyper.

Detta alternativ kan även sättas per underdomän eller ärvt via subdomain_inherit.

Standard: 6

ldap_enumeration_search_timeout (heltal)

Anger tiden (i sekunder) som ldap-sökningar för användar- och gruppuppräkningar tillåts köra före de annulleras och cachade resultat returneras (och går in i frånkopplat läge)

Detta alternativ kan även sättas per underdomän eller ärvt via subdomain_inherit.

Standard: 60

ldap_network_timeout (heltal)

Anger tidsgränsen (i sekunder) efter vilken poll(2)/select(2) som följer efter en connect(2) returnerar om inget händer.

Detta alternativ kan även sättas per underdomän eller ärvt via subdomain_inherit.

Standard: 6

ldap_opt_timeout (heltal)

Anger en tid (i sekunder) efter vilken anrop till synkrona LDAP API:er kommer avbrytas om det inte kommer något svar. Styr även tidsgränsen vid kommunikation med KDC:n i fallet SASL-bindningar, tidsgränsen för en LDAP-bindningsoperation, utökad operation för lösenordsändring och StartTLS-operationen.

Detta alternativ kan även sättas per underdomän eller ärvt via subdomain_inherit.

Standard: 8

ldap_connection_expire_timeout (heltal)

Anger en tidsgräns (i sekunder) som en förbindelse med en LDAP-server kommer underhållas. Efter den tiden kommer förbindelsen återetableras. Om den används parallellt med SASL/GSSAPI kommer det tidigare av de två värdena (detta värde eller TGT-livslängden) användas.

Om anslutningen är inaktiv (inte aktivt kör en åtgärd) under ldap_opt_timeout sekunders utgångstid, då kommer den att stängas i förväg för att säkerställa att en ny begäran inte kan kräva att förbindelsen skall hållas öppen utöver dess utgångstid. Detta implicerar att anslutningar alltid kommer stängas omedelbart och aldrig kommer återanvändas om ldap_connection_expire_timoute ≤ ldap_opt_timeout

Tidsgränsen kan utökas med ett slumpvärde angivet av ldap_connection_expire_offset

Detta alternativ kan även sättas per underdomän eller ärvt via subdomain_inherit.

Standard: 900 (15 minuter)

ldap_connection_expire_offset (heltal)

En slumptillägg mellan 0 och ett konfigurerat värde läggs till tillldap_connection_expire_timeout.

Detta alternativ kan även sättas per underdomän eller ärvt via subdomain_inherit.

Standard: 0

ldap_connection_idle_timeout (heltal)

Anger en tidsgräns (i sekunder) som en inaktiv förbindelse med en LDAP-server kommer underhållas. Om anslutningen är inaktiv längre än denna tid kommer förbindelsen att stängas.

Man kan avaktivera denna tidsgräns genom att sätta värdet till 0.

Detta alternativ kan även sättas per underdomän eller ärvt via subdomain_inherit.

Standard: 900 (15 minuter)

ldap_page_size (heltal)

Ange antalet poster som skall hämtas från LDAP i en enskild begäran. Några LDAP-servrar framtvingar en maximal gräns per begäran.

Standard: 1000

ldap_disable_paging (boolean)

Avaktivera flödesstyrningen (paging) av LDAP. Detta alternativ bör användas om LDAP-servern rapporterar att den stödjer LDAP-flödesstyrning i sin RootDSE men det inte är aktiverat eller inte fungerar som det skall.

Exempel: OpenLDAP-servrar med flödesstyrningsmodulen installerad på servern men inte aktiverad kommer rapportera det i RootDSE:n men inte kunna använda den.

Exempel: 389 DS har ett fel där den endast kan stödja en flödesstyrning åt gången på en enskild förbindelse. På aktiva klienter kan detta resultera i att några begäranden nekas.

Standard: False

ldap_disable_range_retrieval (boolean)

Avaktivera Active Directory intervallhämtning.

Active Directory begränsar antalet medlemmar som kan hämtas i en enskild uppslagning med policyn MaxValRange (vilket som standard är 1500 medlemmar). Om en grupp innehåller fler medlemmar skulle svaret innehålla en AD-specifik intervallutökning. Detta alternativ avaktiverar tolkning av intervallutökningar, därför kommer stora grupper förefalla inte ha några medlemmar.

Standard: False

ldap_sasl_minssf (heltal)

Vid kommunikation med en LDAP-server med SASL, ange den minsta säkerhetsnivån som är nödvändig för att etablera förbindelsen. Värdet på detta alternativ är definierat av OpenLDAP.

Standard: använd systemstandard (vanligen angivet i ldap.conf)

ldap_sasl_maxssf (heltal)

Vid kommunikation med en LDAP-server med SASL, ange den masimala säkerhetsnivån som är nödvändig för att etablera förbindelsen. Värdet på detta alternativ är definierat av OpenLDAP.

Standard: använd systemstandard (vanligen angivet i ldap.conf)

ldap_deref_threshold (heltal)

Ange antalet gruppmedlemmar som måste saknas i den interna cachen för att orsaka en derefereringsuppslagning. Om färre medlemmar saknas slås de upp individuellt.

Du kan slå av derefereringsuppslagningar helt genom att sätta värdet till 0. Observera att det finns några kodvägar i SSSD, som IPA HBAC-leverantören, som endast är implementerade med derefereringsanropet, så att även med dereferens uttryckligen avaktiverat kommer dessa delar ändå använda dereferenser om servern stödjer det och annonserar derefereringsstyrning i rootDSE-objektet.

En derefereringsuppslagning är ett sätt att hämta alla gruppmedlemmar i ett enda LDAP-anrop. Olika LDAP-servrar kan implementera olika derefereringsmetoder. De servrar som stödjs för närvarande är 389/RHDS, OpenLDAP och Active Directory.

Obs: om någon av sökbaserna anger ett sökfilter, då kommer prestandaförbättringen med derefereringsuppslagningar avaktiveras oavsett denna inställning.

Standard: 10

ldap_ignore_unreadable_references (bool)

Ignorera oläsbara LDAP-poster refererade i gruppens medlemsattribut. Om denna parameter sätts till falskt kommer ett fel returneras och åtgärden misslyckas istället för att den oläsbara posten bara ignoreras.

Denna parameter kan vara användbar när man använder AD-leverantören och datorkontot som sssd använder för att ansluta till AD inte har tillgång till en viss post eller ett visst LDAP-underträd av säkerhetsskäl.

Standard: False

ldap_tls_reqcert (sträng)

Anger vilka kontroller som utförs av servercertifikat i en TLS-session, om några. Det kan anges som ett av följande värden:

never = Klienten kommer inte begära eller kontrollera några servercertifikat.

allow = Servercertifikatet begärs. Om inget certifikat tillhandahålls fortsätter sessionen normalt. Om ett felaktigt certifikat tillhandahålls kommer det ignoreras och sessionen fortsätta normalt.

try = Servercertifikatet begärs. Om inget certifikat tillhandahålls fortsätter sessionen normalt. Om ett felaktigt certifikat tillhandahålls avslutas sessionen omedelbart.

demand = Servercertifikatet begärs. Om inget certifikat tillhandahålls eller ett felaktigt certifikat tillhandahålls avslutas sessionen omedelbart.

hard = Samma som “demand”

Standard: hard

ldap_tls_cacert (sträng)

Anger filen som innehåller certifikat för alla Certifikatauktoriteterna som sssd kommer godkänna.

Standard: använd standardvärden för OpenLDAP, typiskt i /etc/openldap/ldap.conf

ldap_tls_cacertdir (sträng)

Anger sökvägen till en katalog som innehåller certifikat för Certifikatauktoriteter i individuella filer. Typiskt måste filnamnen vara kontrollsummor av certifikaten följda av ”.0”. Om det är tillgängligt kan cacertdir_rehash användas för att skapa de korrekta namnen.

Standard: använd standardvärden för OpenLDAP, typiskt i /etc/openldap/ldap.conf

ldap_tls_cert (sträng)

Anger filen som innehåller certifikatet för klientens nyckel.

Standard: inte satt

ldap_tls_key (sträng)

Anger filen som innehåller klientens nyckel.

Standard: inte satt

ldap_tls_cipher_suite (sträng)

Anger acceptabla chiffersviter. Typiskt är detta en kolonseparerad lista. Se ldap.conf(5) för formatet.

Standard: använd standardvärden för OpenLDAP, typiskt i /etc/openldap/ldap.conf

ldap_id_use_start_tls (boolean)

Specifies that the id_provider connection must also use tls to protect the channel. true is strongly recommended for security reasons.

Standard: false

ldap_id_mapping (boolean)

Anger att SSSD skall försöka översätta användar- och grupp-ID:n från attributen ldap_user_objectsid och ldap_group_objectsid istället för att förlita sig på ldap_user_uid_number och ldap_group_gid_number.

För närvarande stödjer denna funktion endast ActiveDirectory objectSID.

Standard: false

ldap_min_id, ldap_max_id (heltal)

I kontrast mot den SID-baserade ID-översättningen som används om ldap_id_mapping är satt till sant är det tillåtna ID-intervallet för ldap_user_uid_number och ldap_group_gid_number obegränsat. I en uppsättning med underdomäner/betrodda domäner kan detta leda till ID-kollisioner. För att undvika kollisioner kan ldap_min_id och ldap_max_id sättas till att begränsa det tillåtna intervallet för ID:na som läses direkt från servern. Underdomäner kan sedan välja andra intervall för att översätta ID:n.

Standard: inte satt (båda alternativen är satta till 0)

ldap_sasl_mech (sträng)

Ange SASL-mekanismen att använda. För närvarande testas och stödjs endast GSSAPI och GSS-SPNEGO.

Om bakänden stödjer underdomäner ärvs automatiskt värdet av ldap_sasl_mech till underdomänerna. Om ett annat värde behövs för en underdomän kan det skrivas över genom att sätta ldap_sasl_mech för denna underdomän explicit. Se avsnittet SEKTIONEN BETRODDA DOMÄNER i sssd.conf(5) för detaljer.

Standard: inte satt

ldap_sasl_authid (sträng)

Ange SASL-auktoriserings-id:t att använda. När GSSAPI/GSS-SPNEGO används representerar detta Kerberos-huvudmannen som används för autentisering till katalogen. Detta alternativ kan antingen innehålla den fullständiga huvudmannen (till exempel host/minvärd@EXAMPLE.COM) eller bara huvudmannanamnet (till exempel host/minvärd). Som standard är värdet inte satt och följande huvudmän används:

värdnamn@RIKE
netbiosnamn$@RIKE
host/värdnamn@RIKE
*$@RIKE
host/*@RIKE
host/*

Om ingen av dem kan hittas returneras den första huvudmannen i keytab.

Standard: host/värdnamn@RIKE

ldap_sasl_realm (sträng)

Ange SASL-riket att använda. När det inte anges får detta alternativ standardvärdet från krb5_realm. Om ldap_sasl_authid också innehåller riket ignoreras detta alternativ.

Standard: värdet på krb5_realm.

ldap_sasl_canonicalize (boolean)

Om satt till sant kommer LDAP-biblioteket utföra en omvänd uppslagning för att ta fram värdnamnets kanoniska form under en SASL-bindning.

Standard: false;

ldap_krb5_keytab (sträng)

Ange den keytab som skall användas vid användning av SASL/GSSAPI/GSS-SPNEGO.

Detta alternativ kan även sättas per underdomän eller ärvt via subdomain_inherit.

Standard: Systemets keytab, normalt /etc/krb5.keytab

ldap_krb5_init_creds (boolean)

Anger att id-leverantören skall initiera Kerberoskreditiv (TGT). Denna åtgärd utförs endast om SASL används och den valda mekanismen är GSSAPI eller GSS-SPNEGO.

Standard: true

ldap_krb5_ticket_lifetime (heltal)

Anger livslängden i sekunder på TGT:n om GSSAPI eller GSS-SPNEGO används.

Detta alternativ kan även sättas per underdomän eller ärvt via subdomain_inherit.

Standard: 86400 (24 timmar)

krb5_server, krb5_backup_server (sträng)

Anger en kommaseparerad lista av IP-adresser eller värdnamn till Kerberosservrar till vilka SSSD skall ansluta i prioritetsordning. För mer information om reserver och serverredundans se avsnittet “RESERVER”. Ett frivilligt portnummer (föregånget av ett kolon) kan läggas till till adresserna eller värdnamnen. Om tomt aktiveras tjänsteupptäckt – för mer information, se avsnittet “TJÄNSTEUPPTÄCKT”.

När tjänsteupptäckt används för KDC eller kpasswd-servrar söker SSSD först efter DNS-poster som anger _udp som protokoll och provar sedan _tcp om inget hittas.

Detta alternativ hade namnet “krb5_kdcip” i tidigare utgåvor av SSSD. Medan det äldre namnet känns igen tills vidare rekommenderas användare att migrera sina konfigurationsfiler till att använda “krb5_server” istället.

krb5_realm (sträng)

Ange Kerberos-RIKE (för SASL/GSSAPI/GSS-SPNEGO aut).

Standard: Systemstandard, se /etc/krb5.conf

krb5_canonicalize (boolean)

Anger om värdens huvudman skall göras kanonisk vid anslutning till LDAP-servern. Denna funktion är tillgänglig med MIT Kerberos ≥ 1.7

Standard: false

krb5_use_kdcinfo (boolean)

Anger om SSSD skall instruera Kerberos-biblioteken om vilket rike och vilka KDC:er som skall användas. Detta alternativ är på som standard, om du avaktiverar det behöver du konfigurera Kerberos-biblioteket i konfigurationsfilen krb5.conf(5).

Se manualsidan sssd_krb5_locator_plugin(8) för mer information om lokaliseringsinsticksmodulen.

Standard: true

ldap_pwd_policy (sträng)

Välj policyn för att utvärdera utgång av lösenord på klientsidan. Följande värden är tillåtna:

none – Ingen utvärdering på klientsidan. Detta alternativ kan inte avaktivera lösenordspolicyer på serversidan.

shadow – Använd attribut i stilen shadow(5) för att utvärdera om lösenordet har gått ut. Se även alternativet ”ldap_chpass_update_last_change”.

mit_kerberos – Använd attributen som används av MIT Kerberos för att avgöra om lösenordet har gått ut. Använd chpass_provider=krb5 för att uppdatera dessa attribut när lösenordet ändras.

Standard: none

Obs: om en lösenordspolicy konfigureras på serversidan kommer den alltid gå före framför policyn som sätts med detta alternativ.

ldap_referrals (boolean)

Anger huruvida automatisk uppföljning av referenser skall aktiveras.

Observera att sssd endast stödjer uppföljning av referenser när den är kompilerad med OpenLDAP version 2.4.13 eller senare.

Att följa upp referenser kan orsaka en prestandaförlust i miljöer som använder dem mycket, ett notabelt exempel är Microsoft Active Directory. Om din uppsättning inte faktiskt behöver använda referenser kan att sätta detta alternativ till falskt medföra en märkbar prestandaförbättring. Att sätta denna flagga till falskt rekommenderas därför ifall SSSD LDAP-leverantören används tillsammans med Microsoft Active Directory som bakände. Även om SSSD skulle kunna följa referensen till en annan AD DC skulle inga ytterligare data vara tillgängliga.

Standard: true

ldap_dns_service_name (sträng)

Anger tjänstenamnet som skall användas när tjänsteupptäckt är aktiverat.

Standard: ldap

ldap_chpass_dns_service_name (sträng)

Anger tjänstenamnet att använda för att hitta en LDAP-server som tillåter lösenordsändringar när tjänsteupptäckt är aktiverat.

Standard: inte satt, d.v.s. tjänsteupptäckt är avaktiverat

ldap_chpass_update_last_change (boolean)

Anger huruvida attributet ldap_user_shadow_last_change skall uppdateras med dagar sedan epoken efter en ändring av lösenord.

Det rekommenderas att explicit sätta detta alternativ om ”ldap_pwd_policy = shadow” används för att låta SSSD veta om LDAP-servern kommer uppdatera LDAP-attributet shadowLastChange automatiskt efter en lösenordsändring eller om SSSD måste uppdatera det.

Standard: False

ldap_access_filter (sträng)

Om man använder access_provider = ldap och ldap_access_order = filter (standard) är detta alternativ nödvändigt. Det anger ett LDAP-sökfilterkriterium som måste uppfyllas för att användaren skall ges åtkomst till denna värd. Om access_provider = ldap, ldap_access_order = filter och detta alternativ inte är satt kommer det resultera i att alla användare nekas åtkomst. Använd access_provider = permit för att ändra detta standardbeteende. Observera att detta filter endast tillämpas på LDAP-användarposten och därmed filter baserade på nästade grupper kanske inte fungerar (t.ex. attributet memberOf i AD-poster pekar endast på direkta föräldrar). Om filtrering baserad på nästade grupper behövs, se sssd-simple(5).

Exempel:

access_provider = ldap
ldap_access_filter = (employeeType=admin)

Detta exempel betyder att åtkomst till denna värd är begränsad till användare vars attribut employeeType är satt till ”admin”.

Frånkopplad cachning för denna funktion är begränsad till att avgöra huruvida användarens senaste uppkopplade inloggning tilläts åtkomsträttigheter. Om de tilläts vid senaste inloggningen kommer de fortsätta ges åtkomst under frånkoppling, och vice versa.

Standard: Empty

ldap_account_expire_policy (sträng)

Med detta alternativ kan en utvärdering på klientsidan av åtkomststyrningsattribut aktiveras.

Observera att det alltid är rekommenderat att använda åtkomstkontroll på serversidan, d.v.s. LDAP-servern skall neka bindningsbegäran med en passande felkod även om lösenordet är korrekt.

Följande värden är tillåtna:

shadow: använd värdet på ldap_user_shadow_expire för att avgöra om kontot har gått ut.

ad: använd värdet på 32-bitarsfältet ldap_user_ad_user_account_control och tillåt åtkomst om den andra biten inte är satt. Om attributet saknas tillåts åtkomst. Utgångstiden för kontot kontrolleras också.

rhds, ipa, 389ds: använd värdet på ldap_ns_account_lock för att avgöra om åtkomst tillåts eller inte.

nds: värdena på ldap_user_nds_login_allowed_time_map, ldap_user_nds_login_disabled och ldap_user_nds_login_expiration_time används för att avgöra om åtkomst tillåts. Om båda attributen saknas tillåts åtkomst.

Observera att konfigurationsalternativet ldap_access_order måste innehålla “expire” för att alternativet ldap_account_expire_policy skall fungera.

Standard: Empty

ldap_access_order (sträng)

Kommaseparerad lista över åtkomststyrningsalternativ. Tillåtna värden är:

filter: använd ldap_access_filter

lockout: använd kontolåsning. Om satt nekar detta alternativ åtkomst ifall ldap-attributet ”pwdAccountLockedTime” finns och har värdet ”000001010000Z”. Se alternativet ldap_pwdlockout_dn. Observera att ”access_provider = ldap” måste vara satt för att denna funktion skall fungera.

Observera att detta alternativ ersätts av alternativet “ppolicy” och kan komma att tas bort i en framtida utgåva.

ppolicy: använd kontolåsning. Om satt nekar detta alternativ åtkomst ifall ldap-attributet ”pwdAccountLockedTime” finns och har värdet ”000001010000Z” eller representerar en tidpunkt i det förgångna. Värdet på attributet ”pwdAccountLockedTime” måste sluta med ”Z”, som markerar tidszonen UTC. Andra tidszoner stödjs för närvarande inte och kommer resultera i ”access-denied” när användare försöker logga in. Se alternativet ldap_pwdlockout_dn. Observera att ”access_provider = ldap” måste vara satt för att denna funktion skall fungera.

expire: använd ldap_account_expire_policy

pwd_expire_policy_reject, pwd_expire_policy_warn, pwd_expire_policy_renew: Dessa alternativ är användbara om användare vill bli varnade att lösenordet är på gång att gå ut och autentisering är baserat på användning av en annan metod än lösenord – till exempel SSH-nycklar.

The difference between these options is the action taken if user password is expired:

•pwd_expire_policy_reject - user is denied to log in,

•pwd_expire_policy_warn - user is still able to log in,

•pwd_expire_policy_renew - user is prompted to change their password immediately.

Observera att ”access_provider = ldap” måste vara satt för att denna funktion skall fungera. ”ldap_pwd_policy” måste också vara satt till en lämplig lösenordspolicy.

authorized_service: använd attributet authorizedService för att avgöra åtkomst

host: använd attributet host för att avgöra åtkomst

rhost: använd attributet rhost för att avgöra huruvida fjärrvärdar kan få åtkomst

Observera, rhost-fältet i pam sätts av programmet, det är bättre att kontrollera vad programmet skickar till pam, före detta alternativ för åtkomstkontroll aktiveras

Standard: filter

Observera att det är ett konfigurationsfel om ett värde används mer än en gång.

ldap_pwdlockout_dn (sträng)

Detta alternativ anger DN för lösenordspolicyposten på LDAP-servern. Notera att frånvaro av detta alternativ i sssd.conf när kontroll av kontolåsning är aktiverat kommer att resultera i nekad åtkomst eftersom ppolicy-attribut på LDAP-servern inte kan kontrolleras ordentligt.

Exempel: cn=ppolicy,ou=policies,dc=example,dc=com

Standard: cn=ppolicy,ou=policies,$ldap_search_base

ldap_deref (sträng)

Anger hur dereferering av alias görs när sökningar utförs. Följande alternativ är tillåtna:

never: Alias är aldrig derefererade.

searching: Alias derefereras i underordnade till basobjektet, men inte vid lokalisering av basobjektet för sökningen.

finding: Alias derefereras endast vid lokalisering av basobjektet för sökningen.

always: Alias derefereras både i sökning och i lokalisering av basobjektet för sökningen.

Standard: Tomt (detta hanteras som never av LDAP-klientbiblioteken)

ldap_rfc2307_fallback_to_local_users (boolean)

Tillåter att behålla lokala användare som medlemmar i en LDAP-grupp för servrar som använder schemat RFC2307.

I en del miljöer där schemat RFC2307 används görs lokala användare till medlemmar i LDAP-grupper genom att lägga till deras namn till attributet memberUid. Den interna konsistensen i domänen bryts när detta görs, så SSSD skulle normalt ta bort de ”saknade” användarna från de cachade gruppmedlemskapen så fort nsswitch försöker hämta information om användaren via anrop av getpw*() eller initgroups().

Detta alternativ faller tillbaka på att kontrollera om lokala användare är refererade, och cachar dem så att senare anrop av initgroups() kommer utöka de lokala användarna med de extra LDAP-grupperna.

Standard: false

wildcard_limit (heltal)

Anger en övre gräns på antalet poster som hämtas under en uppslagning med jokertecken.

För närvarande stödjer endast respondenten InfoPipe jokeruppslagningar.

Standard: 1000 (ofta storleken på en sida)

ldap_library_debug_level (heltal)

Slår på libldap-felsökning med den angivna nivån. Libldap-felmeddelanden kommer skrivas oberoende av den allmänna debug_level.

OpenLDAP använder en bitavbildning för att aktivera felsökning för specifika komponenter, -1 kommer aktivera fullständig felsökningsutmatning.

Standard: 0 (libldap-felsökning avaktiverat)

SUDOALTERNATIV

De detaljerade instruktionerna för att konfigurera sudo-leverantören finns i manualsidan sssd-sudo(5).

ldap_sudo_full_refresh_interval (heltal)

Hur många sekunder SSSD kommer vänta mellan körningar av fullständiga uppdateringar av sudo-regler (som hämtar alla regler som är lagrade på servern).

Värdet måste vara större än ldap_sudo_smart_refresh_interval

Man kan avaktivera fullständig uppdatering genom att sätta denna flagga till 0. Dock måste antingen smart eller fullständig uppdatering aktiveras.

Standard: 21600 (6 timmar)

ldap_sudo_smart_refresh_interval (heltal)

Hur många sekunder SSSD måste vänta mellan körningar av en smart uppdatering av sudo-regler (som hämtar alla regler som har USN högre än serverns högsta USN-värde som för närvarande är känt av SSSD).

Om USN-attribut inte stödjs av servern används attributet modifyTimestamp istället.

Obs: det högsta USN-värdet kan uppdateras av tre uppgifter: 1) Genom fullständig och smart sudo-uppdatering (om det finns uppdaterade regler), 2) genom uppräkning av användare och grupper (om det finns aktiverade och uppdaterade användare eller grupper) och 3) genom att återansluta till servern (som standard var 15:e minut, se ldap_connection_expire_timeout).

Man kan avaktivera smart uppdatering genom att sätta denna flagga till 0. Dock måste antingen smart eller fullständig uppdatering aktiveras.

Standard: 900 (15 minuter)

ldap_sudo_random_offset (heltal)

En slumptillägg mellan 0 och ett konfigurerat värde läggs till till smart och fullständig uppdateringsperioder varje gång den periodiska uppgiften schemaläggs. Värdet är i sekunder.

Observera att detta slumpvisa tilläg även används på den första SSSD-starten vilked fördröjer den första uppdateringen av sudo-regler. Detta förlänger tiden under vilken sudo-reglerna inte är tillgängliga för användning.

Man kan avaktivera denna fördröjning genom att sätta värdet till 0.

Standard: 0 (avaktiverat)

ldap_sudo_use_host_filter (boolean)

Om sann kommer SSSD hämta endast regler som är tillämpliga för denna maskin (genom användning av IPv4- och IPv6-värd-/-nätverksadresser och värdnamn).

Standard: true

ldap_sudo_hostnames (sträng)

Mellanrumsseparerad lista över värdnamn eller fullständigt kvalificerade domännamn som skall användas för att filtrera reglerna.

Om detta alternativ är tomt kommer SSSD försöka upptäcka värdnamnet och det fullständigt kvalificerade domännamnet automatiskt.

Om ldap_sudo_use_host_filter är false har detta alternativ ingen effekt.

Standard: inte angivet

ldap_sudo_ip (sträng)

Mellanrumsseparerad lista över IPv4- eller IPv6 värd-/nätverksadresser som skall användas för att filtrera reglerna.

Om detta alternativ är tomt kommer SSSD försöka upptäcka adresser automatiskt.

Om ldap_sudo_use_host_filter är false har detta alternativ ingen effekt.

Standard: inte angivet

ldap_sudo_include_netgroups (boolean)

Om sant kommer SSSD hämta varje regel som innehåller en nätgrupp i attributet sudoHost.

Om ldap_sudo_use_host_filter är false har detta alternativ ingen effekt.

Standard: true

ldap_sudo_include_regexp (boolean)

Om sant kommer SSSD hämta varje regel som innehåller ett jokertecken i attributet sudoHost.

Om ldap_sudo_use_host_filter är false har detta alternativ ingen effekt.


Note
Att använda jokertecken är en operation som är väldigt dyr att evaluera på LDAP-serversidan!

Standard: false

Denna manualsida beskriver endast attributnamnsöversättningar. För detaljerade beskrivningar av semantiken hos sudo-relaterade attribut, se sudoers.ldap(5)

AUTOFSALTERNATIV

Några av standardvärdena för parametrar nedan är beroende på LDAP-schemat.

ldap_autofs_map_master_name (sträng)

Namnet på automount master-kartan i LDAP.

Standard: auto.master

ldap_autofs_map_object_class (sträng)

Objektklassen hos en automatmonteringskartepost i LDAP.

Standard: nisMap (rfc2307, autofs_provider=ad), annars automountMap

ldap_autofs_map_name (sträng)

Namnet på en automatmonteringskartepost i LDAP.

Standard: nisMapName (rfc2307, autofs_provider=ad), annars automountMapName

ldap_autofs_entry_object_class (sträng)

Objektklassen hos en automatmonteringspost i LDAP. Posten motsvarar vanligen en monteringspunkt.

Standard: nisObject (rfc2307, autofs_provider=ad), annars automount

ldap_autofs_entry_key (sträng)

Nyckeln till en automatmonteringspost i LDAP. Posten motsvarar vanligen en monteringspunkt.

Standard: cn (rfc2307, autofs_provider=ad), annars automountKey

ldap_autofs_entry_value (sträng)

Nyckeln till en automatmonteringspost i LDAP. Posten motsvarar vanligen en monteringspunkt.

Standard: nisMapEntry (rfc2307, autofs_provider=ad), annars automountInformation

Observera att automounter:n bara läser master-kartan vid uppstart, så om några autofs-relaterade ändringar görs av sssd.conf behöver du normalt även starta om automounter-demonen efter att ha startat om SSSD.

AVANCERADE ALTERNATIV

Dessa alternativ stödjs av LDAP-domäner, men de skall användas med försiktighet. Inkludera dem endast i din konfiguration om du vet vad du gör.

ldap_netgroup_search_base (sträng)

En valfri bas-DN, sökräckvidd och LDAP-filter för att begränsa LDAP-sökningar för denna attributtyp.

syntax:

search_base[?räckvidd?[filter][?search_base?räckvidd?[filter]]*]

Räckvidden kan vara en av ”base”, ”onelevel” eller ”subtree”. Räckviddsfunktionerna beskrivs i avsnitt 4.5.1.2 av http://tools.ietf.org/html/rfc4511

Filtret måste vara ett korrekt LDAP-sökfilter som specificerat i http://www.ietf.org/rfc/rfc2254.txt

För exempel på denna syntax, se exempelsektionen av “ldap_search_base”.

Standard: värdet på ldap_search_base

Observera att angivelse av räckvidd eller filter inte stödjs för sökningar i en Active Directory-server som kan resultera i ett stort antal resultat och trigga utökningen Range Retrieval i svaret.

ldap_user_search_base (sträng)

En valfri bas-DN, sökräckvidd och LDAP-filter för att begränsa LDAP-sökningar för denna attributtyp.

syntax:

search_base[?räckvidd?[filter][?search_base?räckvidd?[filter]]*]

Räckvidden kan vara en av ”base”, ”onelevel” eller ”subtree”. Räckviddsfunktionerna beskrivs i avsnitt 4.5.1.2 av http://tools.ietf.org/html/rfc4511

Filtret måste vara ett korrekt LDAP-sökfilter som specificerat i http://www.ietf.org/rfc/rfc2254.txt

För exempel på denna syntax, se exempelsektionen av “ldap_search_base”.

Standard: värdet på ldap_search_base

Observera att angivelse av räckvidd eller filter inte stödjs för sökningar i en Active Directory-server som kan resultera i ett stort antal resultat och trigga utökningen Range Retrieval i svaret.

ldap_group_search_base (sträng)

En valfri bas-DN, sökräckvidd och LDAP-filter för att begränsa LDAP-sökningar för denna attributtyp.

syntax:

search_base[?räckvidd?[filter][?search_base?räckvidd?[filter]]*]

Räckvidden kan vara en av ”base”, ”onelevel” eller ”subtree”. Räckviddsfunktionerna beskrivs i avsnitt 4.5.1.2 av http://tools.ietf.org/html/rfc4511

Filtret måste vara ett korrekt LDAP-sökfilter som specificerat i http://www.ietf.org/rfc/rfc2254.txt

För exempel på denna syntax, se exempelsektionen av “ldap_search_base”.

Standard: värdet på ldap_search_base

Observera att angivelse av räckvidd eller filter inte stödjs för sökningar i en Active Directory-server som kan resultera i ett stort antal resultat och trigga utökningen Range Retrieval i svaret.


Note

Om alternativet “ldap_use_tokengroups” är aktiverat kommer sökningarna i Active Directory inte vara begränsade och returnera alla gruppmedlemskap, även utan någon GID-översättning. Det rekommenderas att avaktivera denna funktion om gruppnamn inte visas korrekt.

ldap_sudo_search_base (sträng)

En valfri bas-DN, sökräckvidd och LDAP-filter för att begränsa LDAP-sökningar för denna attributtyp.

syntax:

search_base[?räckvidd?[filter][?search_base?räckvidd?[filter]]*]

Räckvidden kan vara en av ”base”, ”onelevel” eller ”subtree”. Räckviddsfunktionerna beskrivs i avsnitt 4.5.1.2 av http://tools.ietf.org/html/rfc4511

Filtret måste vara ett korrekt LDAP-sökfilter som specificerat i http://www.ietf.org/rfc/rfc2254.txt

För exempel på denna syntax, se exempelsektionen av “ldap_search_base”.

Standard: värdet på ldap_search_base

Observera att angivelse av räckvidd eller filter inte stödjs för sökningar i en Active Directory-server som kan resultera i ett stort antal resultat och trigga utökningen Range Retrieval i svaret.

ldap_autofs_search_base (sträng)

En valfri bas-DN, sökräckvidd och LDAP-filter för att begränsa LDAP-sökningar för denna attributtyp.

syntax:

search_base[?räckvidd?[filter][?search_base?räckvidd?[filter]]*]

Räckvidden kan vara en av ”base”, ”onelevel” eller ”subtree”. Räckviddsfunktionerna beskrivs i avsnitt 4.5.1.2 av http://tools.ietf.org/html/rfc4511

Filtret måste vara ett korrekt LDAP-sökfilter som specificerat i http://www.ietf.org/rfc/rfc2254.txt

För exempel på denna syntax, se exempelsektionen av “ldap_search_base”.

Standard: värdet på ldap_search_base

Observera att angivelse av räckvidd eller filter inte stödjs för sökningar i en Active Directory-server som kan resultera i ett stort antal resultat och trigga utökningen Range Retrieval i svaret.

RESERVER

Reservfunktionen gör att bakändar automatiskt kan byta till en annan server om den nuvarande servern slutar fungera.

Reservsyntax

Listan av servrar ges som en kommaseparerad lista; godtyckligt antal mellanslag tillåts runt kommatecknet. Servrarna listas i preferensordning. Listan kan innehålla obegränsat antal servrar.

För varje reservaktiverat konfigurationsalternativ finns det två varianter: primary och backup. Tanken är att servrar i den primära listan föredras och backup-servrar bara provas om inga primära servrar kan nås. Om en backup-server väljs sätts en tidsgräns på 31 sekunder. Efter denna tidsgräns kommer SSSD periodiskt att försöka återansluta till en av de primära servrarna. Om det lyckas kommer den ersätta den nu aktiva (backup-)servern.

Reservmekanismen

Reservmekanismen gör skillnad mellan en maskin och en tjänst. Bakänden försöker först att slå upp värdnamnet för en given maskin; om denna uppslagning misslyckas antas maskinen vara bortkopplad. Inga ytterligare försök görs att ansluta till denna maskin för någon annan tjänst. Om uppslagningsförsöket lyckas försöker bakänden ansluta till en tjänst på denna maskin. Om tjänsteanslutningen misslyckas anses bara just denna tjänst frånkopplad och bakänden byter automatiskt till nästa tjänst. Maskinen betraktas fortfarande som uppkopplad och kan användas vid försök att nå en annan tjänst.

Ytterligare försök att ansluta görs till maskiner eller tjänster som markerats som frånkopplade efter en viss tidsperiod, detta är för närvarande hårdkodat till 30 sekunder.

Om det inte finns några fler maskiner att prova byter bakänden i sin helhet till frånkopplat läge, och försöker sedan återansluta var 30:e sekund.

Tidsgränser och trimning av reservfunktioner

Att slå upp en server att ansluta till kan vara så enkelt som att göra en enstaka DNS-fråga eller kan innebära flera steg, såsom att hitta den rätta sajten eller försöka med flera värdnamn ifall några av de konfigurerade servrarna inte kan nås. De mer komplexa scenariona kan ta en stund och SSSD behöver balansera mellan att tillhandahålla tillräckligt med tid för att färdigställa upplösningsprocessen men å andra sidan inte försöka för länge före den faller tillbaka på frånkopplat läge. Om SSSD:s felsökningsloggar visar att serverns upplösning överskrider tidsgränsen före en aktiv server nås kan du överväga att ändra tidsgränserna.

Detta avsnitt listar tillgängliga trimningsvariabler. Se deras beskrivning i manualsidan sssd.conf(5).

dns_resolver_server_timeout

Tid i millisekunder som anger hur länge SSSD skall tala med en viss DNS-server före den provar nästa.

Standard: 1000

dns_resolver_op_timeout

Tid i sekunder hur länge SSSD skall försöka slå upp en viss DNS-fråga (t.ex. uppslagning av ett värdnamn eller en SRV-post) före den provar nästa värdnamn eller upptäcktsdomän.

Standard: 3

dns_resolver_timeout

Hur länge skall SSSD försöka slå upp en reservtjänst. Denna tjänsteuppslagning kan internt bestå av flera steg, såsom att slå upp DNS SRV-frågor och lokalisera sajten.

Standard: 6

För LDAP-baserade leverantörer utförs uppslagningsoperationen som en del av LDAP-anslutningsoperationen. Därför skall även tidsgränsen “ldap_opt_timeout” sättas till ett större värde än “dns_resolver_timeout” som i sin tur skall sättas till ett större värde än “dns_resolver_op_timeout” som skall vara större än “dns_resolver_server_timeout”.

TJÄNSTEUPPTÄCKT

Tjänsteupptäcktsfunktionen gör att bakändar automatiskt kan hitta en lämplig server att ansluta till med en speciell DNS-fråga. Denna funktion stödjs inte för backup-servrar.

Konfiguration

Om inga servrar anges använder bakänden automatiskt tjänsteupptäckt för att försöka hitta en server. Användaren kan om så önskas välja att använda både en bestämd serveradress och tjänsteupptäckt genom att infoga ett speciellt nyckelord, “_srv_”, i listan av servrar. Preferensordningen bibehålls. Denna funktion är användbar om, till exempel, användaren föredrar att använda tjänsteupptäckt närhelst det är möjligt, och falla tillbaka på en specifik server när inga servrar kan upptäckas med DNS.

Domännamnet

Se parametern “dns_discovery_domain” i manualsidan sssd.conf(5) för fler detaljer.

Protokollet

Frågorna anger vanligen _tcp som protokoll. Undantag är dokumenterade i respektive alternativs beskrivning.

Se även

För mer information om tjänsteupptäcktsmekanismen, se RFC 2782.

ID-MAPPNING

ID-mappningsfunktionen låter SSSD fungera som en klient till Active Directory utan att kräva att administratörer utökar användarattribut till att stödja POSIX-attribut för användar- och gruppidentifierare.

OBSERVERA: När ID-mappning aktiveras ignoreras attributen uidNumber och gidNumber. Detta är för att undvika möjligheten av konflikt mellan automatiskt tilldelade och manuellt tilldelade värden. Om du behöver använda manuellt tilldelade värden måste ALLA värden tilldelas manuellt.

Observera att byte av ID-mappnings relaterade konfigurationsalternativ kommer få användar- och grupp-ID:n att ändras. För närvarande stödjer inte SSSD byte av ID:n, så SSSD-databasen måste tas bort. Eftersom cachade lösenord också lagras i databasen skall databasen bara tas bort när autentiseringsservrarna kan nås, annars kan användare låsas ute. För att cacha lösenordet måste en autentisering göras. Det är inte tillräckligt att använda sss_cache(8) för att ta bort databasen, istället består processen av:

•Se till att fjärrservrarna är nåbara

•Stoppa tjänsten SSSD

•Ta bort databasen

•Starta tjänsten SSSD

Dessutom, eftersom ändringen av ID:n kan göra det nödvändigt att justera andra systemegenskaper såsom ägare av filer och kataloger, är det lämpligt att planera i förväg och testa konfigurationen av ID-översättningar noggrant.

Översättningsalgoritm

Active Directory tillhandahåller ett objectSID för varje användar- och gruppobjekt i katalogen. Detta objectSID kan delas upp i komponenter som representerar Active Directorys domänidentitet och den relativa identifieraren (RID) till användar- eller gruppobjektet.

SSSD ID-översättningsalgoritmen tar ett intervall av tillgängliga AID:er och delar upp det i lika stora komponentavsnitt – kallade ”skivor” (”slices”) –. Varje skiva representerar utrymmet som är tillgängligt för en Active Directory-domän.

När en användar- eller gruppost för en viss domän påträffas för första gången allokerar SSSD en av de tillgängliga skivorna för den domänen. För att göra denna skivtilldelning upprepbar på olika klientmaskiner väljer vi skivan baserat på följande algoritm:

SID-strängen skickas genom algoritmen murmurhash3 för att konvertera den till ett 32-bitars hash-värde. Vi tar sedan modulo på detta värde med det totala antalet tillgängliga skivor och väljer den skivan.

OBSERVERA: Det är möjligt att träffa på kollisioner i hash:en och den påföljande moduloberäkningen. I dessa situationer kommer vi välja nästa tillgängliga skiva, men det är kanske inte möjligt att reproducera exakt samma uppsättning av skivor på andra maskiner (eftersom ordningen som de påträffas kommer avgöra deras skiva). I den här situationen rekommenderas det att antingen byta till att använda explicita POSIX-attribut i Active Directory (avaktivera ID-mappningen) eller konfigurera en standarddomän för att garantera att åtminstone en alltid är konsistent. Se “Konfiguration” för detaljer.

Konfiguration

Minimikonfiguration (i avsnittet “[domain/DOMÄNNAMN]”):

ldap_id_mapping = True
ldap_schema = ad

Standardkonfigurationen resulterar i konfiguration av 10 000 skivor, som var och en kan innehålla upp till 200 000 ID:n, med början på 200 000 och upp till 2 000 200 000. Detta bör vara tillräckligt för de flesta installationer.

Avancerad konfiguration

ldap_idmap_range_min (heltal)

Anger den lägre (inklusiva) gränsen för intervallet av POSIX ID:n att använda för översättning av användar- och grupp-SID:n från Active Directory. Det är det första POSIX-ID:t som kan användas för översättning.

OBSERVERA: Detta alternativ är inte detsamma som “min_id” eftersom “min_id” fungerar som ett filter av utmatade begäranden till denna domän, medan detta alternativ styr intervallet av ID-tilldelningen. Detta är en subtil distinktion, men det allmänna goda rådet skulle vara att ha “min_id” mindre än eller lika med “ldap_idmap_range_min”

Standard: 200000

ldap_idmap_range_max (heltal)

Anger den övre (exklusiva) gränsen för intervallet av POSIX ID:n att använda för översättning av användar- och grupp-SID:n från Active Directory. Det är det första POSIX-ID:t som inte kan användas för översättning längre, d.v.s. ett mer än det sista som kan användas för översättningen.

OBSERVERA: Detta alternativ är inte detsamma som “max_id” eftersom “max_id” fungerar som ett filter av utmatade begäranden till denna domän, medan detta alternativ styr intervallet av ID-tilldelningen. Detta är en subtil distinktion, men det allmänna goda rådet skulle vara att ha “max_id” större än eller lika med “ldap_idmap_range_max”

Standard: 2000200000

ldap_idmap_range_size (heltal)

Anger antalet ID:n som är tillgängliga för varje skiva. Om storleken på intervallet inte delas jämnt mellan min- och maxvärdena kommer den skapa så många fullständiga skivor den kan.

OBSERVERA: Värdet på detta alternativ måste vara åtminstone så stort som den högsta RID som planeras användas i Active Directory-servern. Användaruppslagningar och inloggningar kommer misslyckas för eventuella användare vars RID är större än detta värde.

Till exempel, om den senaste tillagda Active Directory-användaren har objectSid=S-1-5-21-2153326666-2176343378-3404031434-1107, måste “ldap_idmap_range_size” vara åtminstone 1108 eftersom intervallstorleken är lika med maximal SID minus minimal SID plus ett (t.ex. 1108 = 1107 - 0 + 1).

Det är viktigt att planera i förväg för framtida expansioner, eftersom ändring av detta värde skulle resultera i att ändra alla ID-översättningar på systemet, vilket skulle leda till användare med andra lokala ID:n än de tidigare hade.

Standard: 200000

ldap_idmap_default_domain_sid (sträng)

Ange domän-SID:n för standarddomänen. Detta kommer garantera att denna domän alltid kommer tilldelas till skiva noll i ID-översättningen, och undviker murmurhash-algoritmen som beskrivs ovan.

Standard: inte satt

ldap_idmap_default_domain (sträng)

Ange namnet på standarddomänen.

Standard: inte satt

ldap_idmap_autorid_compat (boolean)

Ändrar beteendet på ID-översättningsalgoritmen till att bete sig mer likt winbind:s “idmap_autorid”-algoritm.

When this option is configured, domains will be allocated starting with slice zero and increasing monotonically with each additional domain.

OBSERVERA: Denna algoritm är inte deterministisk (den beror på ordningen som användare och grupper efterfrågas). Om detta läge krävs för kompatibilitet med maskiner som kör winbind rekommenderas det att även använda alternativet “ldap_idmap_default_domain_sid” för att garantera att åtminstone en domän är konsekvent allokerat till skiva noll.

Standard: False

ldap_idmap_helper_table_size (heltal)

Maximalt antal sekundära skivor som provas när mappningen från UNIX id till SID utförs.

Observera: ytterligare sekundära skivor kan genereras när en SID översätts till UNIX-id och RID-delen av SID:n är utanför intervallet för sekundära skivor som genererats hittills. Om värdet på ldap_idmap_helper_table_size är lika med 0 genereras inga ytterligare sekundära skivor.

Standard: 10

Välkända SID:er

SSSD stödjer uppslagning av namnen på välkända SID:er, d.v.s. SID:er med en speciell hårdkodad betydelse. Eftersom de allmänna användarna och grupperna relaterade till dessa välkända SID:er inte har någon motsvarighet i en Linux-/UNIX-miljö är inga POSIX-ID:n tillgängliga för dessa objekt.

SID-namnrymden är organiserad i auktoriteter som kan ses som olika domäner. Auktoriteterna för välkända SID:er är

•Null-auktoritet

•Världsauktoritet

•Lokal auktoritet

•Skaparauktoritet

•Tvingande etikettsauktoritet

•Autentiseringsauktoritet

•NT-auktoritet

•Inbyggd

Den versala versionen av dessa namn används som domännamn när det fullständigt kvalificerade namnet på en välkänd SID returneras.

Eftersom några verktyg tillåter att man ändrar SID-baserad åtkomststyrningsinformation med hjälp av ett namn istället för att använda SID:en direkt stödjer SSSD uppslagning av SID:en med detta namn också. För att undvika kollisioner kan bara de fullständigt kvalificerade namnen användas för att slå upp välkända SID:er. Som ett resultat skall domännamnen “NULL AUTHORITY”, “WORLD AUTHORITY”, “LOCAL AUTHORITY”, “CREATOR AUTHORITY”, “MANDATORY LABEL AUTHORITY”, “AUTHENTICATION AUTHORITY”, “NT AUTHORITY” och “BUILTIN” inte användas som domännamn i sssd.conf.

EXEMPEL

Följande exempel antar att SSSD är korrekt konfigurerat och att LDAP är satt till en av domänerna i avsnittet [domains].

[domain/LDAP]
id_provider = ldap
auth_provider = ldap
ldap_uri = ldap://ldap.mindomän.se
ldap_search_base = dc=mindomän,dc=se
ldap_tls_reqcert = demand
cache_credentials = true

LDAP-ÅTKOMSTFILTEREXEMPEL

Följande exempel antar att SSSD är korrekt konfigurerat och att ldap_access_order=lockout används.

[domain/LDAP]
id_provider = ldap
auth_provider = ldap
access_provider = ldap
ldap_access_order = lockout
ldap_pwdlockout_dn = cn=ppolicy,ou=policies,dc=mindomän,dc=se
ldap_uri = ldap://ldap.mindomän.se
ldap_search_base = dc=mindomän,dc=se
ldap_tls_reqcert = demand
cache_credentials = true

NOTER

Beskrivningarna av en del konfigurationsalternativ i denna manualsida är baserade på manualsidan ldap.conf(5) från distributionen OpenLDAP 2.4.

SE ÄVEN

sssd(8), sssd.conf(5), sssd-ldap(5), sssd-ldap-attributes(5), sssd-krb5(5), sssd-simple(5), sssd-ipa(5), sssd-ad(5), sssd-sudo(5), sssd-session-recording(5), sss_cache(8), sss_debuglevel(8), sss_obfuscate(8), sss_seed(8), sssd_krb5_locator_plugin(8), sss_ssh_authorizedkeys(8), sss_ssh_knownhostsproxy(8), sssd-ifp(5), pam_sss(8). sss_rpcidmapd(5)

AUTHORS

SSSD uppströms – https://github.com/SSSD/sssd/

05/16/2024 SSSD