Scroll to navigation

UNAME(1) Các câu lệnh UNAME(1)

TÊN

uname - print system information

TÓM TẮT

uname [TÙY_CHỌN]…

MÔ TẢ

In ra một số thông tin về hệ thống. Không có TÙY_CHỌN thì giống như -s.

in ra mọi thông tin, theo thứ tự sau, bỏ đi -p-i nếu không biết:
in ra tên nhân
in ra tên máy của nút mạng
in ra bản phát hành nhân
in ra phiên bản nhân
in ra tên phần cứng của máy tính
in ra kiểu của bộ xử lý (không khả chuyển)
in ra tên kiến trúc phần cứng (không khả chuyển)
in ra tên hệ điều hành
hiển thị trợ giúp này rồi thoát
đưa ra thông tin phiên bản rồi thoát

TÁC GIẢ

Viết bởi David MacKenzie.

THÔNG BÁO LỖI

Trợ giúp trực tuyến GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>

BẢN QUYỀN

Copyright © 2024 Free Software Foundation, Inc. Giấy phép GPL pb3+ : Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 3 hay sau <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Đây là phần mềm tự do: bạn có quyền sửa đổi và phát hành lại nó. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, với điều khiển được pháp luật cho phép.

XEM THÊM

arch(1), uname(2)

Tài liệu đầy đủ có tại: <https://www.gnu.org/software/coreutils/uname>
hoặc sẵn có nội bộ thông qua: info '(coreutils) uname invocation'

DỊCH

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 4 năm 2024 GNU coreutils 9.5