Scroll to navigation

TRUE(1) Các câu lệnh TRUE(1)

TÊN

true - do nothing, successfully

TÓM TẮT

true [các đối số dòng lệnh bị bỏ qua]
true TÙY_CHỌN

MÔ TẢ

Thoát với mã trạng thái thành công.

hiển thị trợ giúp này rồi thoát
đưa ra thông tin phiên bản rồi thoát

Your shell may have its own version of true, which usually supersedes the version described here. Please refer to your shell's documentation for details about the options it supports.

TÁC GIẢ

Viết bởi Jim Meyering.

THÔNG BÁO LỖI

Trợ giúp trực tuyến GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>

BẢN QUYỀN

Copyright © 2024 Free Software Foundation, Inc. Giấy phép GPL pb3+ : Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 3 hay sau <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Đây là phần mềm tự do: bạn có quyền sửa đổi và phát hành lại nó. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, với điều khiển được pháp luật cho phép.

XEM THÊM

Tài liệu đầy đủ có tại: <https://www.gnu.org/software/coreutils/true>
hoặc sẵn có nội bộ thông qua: info '(coreutils) true invocation'

DỊCH

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 4 năm 2024 GNU coreutils 9.5