Scroll to navigation

PRINTENV(1) Các câu lệnh PRINTENV(1)

TÊN

printenv - print all or part of environment

TÓM TẮT

printenv [TÙY_CHỌN]… [BIẾN]…

MÔ TẢ

In ra các giá trị của (những) biến môi trường đưa ra. Không đưa ra BIẾN môi trường thì in cặp tên/giá_trị cho mỗi biến.

-0, --null
kết thúc dòng bằng NUL thay vì kí tự dòng mới
hiển thị trợ giúp này rồi thoát
đưa ra thông tin phiên bản rồi thoát

CHÚ Ý: shell của bạn có thể có lệnh printenv riêng của nó, mà nó lại thường có quyền cao hơn lệnh từ gói này. Hãy tham khảo tài liệu hướng dẫn của shell để tìm chi tiết về các tùy chọn được hỗ trợ.

TÁC GIẢ

Viết bởi David MacKenzie và Richard Mlynarik.

THÔNG BÁO LỖI

Trợ giúp trực tuyến GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>

BẢN QUYỀN

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Giấy phép GPL pb3+ : Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 3 hay sau <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Đây là phần mềm tự do: bạn có quyền sửa đổi và phát hành lại nó. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, với điều khiển được pháp luật cho phép.

XEM THÊM

Tài liệu đầy đủ có tại: <https://www.gnu.org/software/coreutils/printenv>
hoặc sẵn có nội bộ thông qua: info '(coreutils) printenv invocation'

DỊCH

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 1 năm 2024 GNU coreutils 9.4