Scroll to navigation

QT5OPTIONS(7) Documentació de la línia d'ord QT5OPTIONS(7)

NOM

qt5options - Opcions comunes de la línia d'ordres per a totes les aplicacions basades en el joc d'eines de les Qt(TM)

SINOPSI

Aplicació Qt [-style= estil / -style estil] [-stylesheet= full d'estil / -stylesheet full d'estil] [-widgetcount] [-reverse] [-qmljsdebugger= port] [-platform nom_plataforma[:opcions]] [-platformpluginpath camí] [-platformtheme tema_plataforma] [-plugin connector] [-qwindowgeometry geometria] [-qwindowicon icona] [-qwindowtitle títol] [-reverse] [-session sessió] [-display nom_màquina:número_pantalla] [-geometry geometria] [-dialogs= [xp|none]] [-fontengine= freetype] [-h, --help i -? al Windows®] [-v --version]

OPCIONS

Les següents opcions s'apliquen a totes les aplicacions Qt(TM):

-style= estil / -style estil

Establir l'estil de la IGU de l'aplicació. Els valors possibles dependran de la configuració del sistema. Si les Qt(TM) han estat compilades amb estils addicionals o si disposeu d'estils addicionals com a connectors els quals estaran disponibles per a l'opció -style de la línia d'ordres.

-stylesheet= full d'estil / -stylesheet full d'estil

Estableix el full d'estil de l'aplicació. El valor haurà de ser un camí d'accés a un fitxer que contingui el full d'estil.

-widgetcount

Imprimeix un missatge de depuració al final sobre el nombre de ginys no destruïts a l'esquerra i el nombre màxim de ginys existents, tot alhora.

-reverse

Estableix la direcció de la disposició de l'aplicació a Qt::RightToLeft. Aquesta opció està destinada a ajudar a depurar i no s'ha d'utilitzar en producció. El valor predeterminat és detectat automàticament de la configuració regional de l'usuari (vegeu també QLocale::textDirection()).

-qmljsdebugger= port

Activa el depurador de QML/JS amb un port especificat. El valor haurà d'estar format per port:1234[,bloc], on el bloc és opcional i fa que l'aplicació esperi fins que un depurador es connecta amb ella.

-platform nom_plataforma[:opcions]

Especifica el connector d'abstracció de la plataforma Qt(TM) (QPA -Qt Platform Abstraction-).

-platformpluginpath camí

Especifica el camí dels connectors a la plataforma.

-platformtheme tema_plataforma

Especifica el tema de la plataforma.

-plugin connector

Especifica els connectors addicionals a carregar. L'argument pot aparèixer múltiples vegades.

-qwindowgeometry geometria

Especifica la geometria de la finestra per a la finestra principal emprant la sintaxi de X11. Per exemple: -qwindowgeometry 100x100+50+50

-qwindowicon icona

Estableix la icona predeterminada de la finestra.

-qwindowtitle títol

Estableix el títol de la primera finestra.

-session sessió

Restaura l'aplicació des d'una sessió anterior.

-display nom_màquina:número_pantalla

Canvia les visualitzacions en X11. Anul⋅la la variable d'entorn DISPLAY.

-geometry geometria

Especifica la geometria de la finestra per a la finestra principal en X11. Per exemple: -geometry 100x100+50+50

-dialogs= [xp|none]

Només està disponible per a les plataformes de Windows®. XP utilitza diàlegs a l'estil nadiu i cap (none) els desactiva.

-fontengine= freetype

Empra el motor de tipus de lletra FreeType.

-h, --help i -? al Windows®

Imprimeix totes les opcions i la descripció de l'aplicació.

-v --version

Mostra la cadena sobre la versió de l'aplicació.

VEGEU TAMBÉ

kf5options(7)

AUTORS

Pàgina de manual original escrita per en Watts, Lauri <lauri@kde.org>

Actualitzada als Frameworks 5 per en Lück, Burkhard <lueck@hube-lueck.de>

La informació d'aquesta pàgina del manual és de la documentació de QApplication[1], la documentació de QGuiApplication[2] i la documentació de QCommandLineParser[3].

AUTORS

Watts, Lauri <lauri@kde.org>

Autor.

Lück, Burkhard <lueck@hube-lueck.de>

Autor.

NOTES

1.
documentació de QApplication
2.
documentació de QGuiApplication
3.
documentació de QCommandLineParser
4 de juny de 2016 Frameworks del KDE Qt 5.4