Scroll to navigation

Gramps(1) 5.2.2 Gramps(1)

NAMN

Gramps - Genealogical Research and Analysis Management Programming System.

SAMMANFATTNING

Gramps [-?|--help] [--usage] [--version] [-l] [-u|--force-unlock] [-O|--open= DATABAS [-f|--format= FORMAT]] [-i|--import= FIL [-f|--format= FORMAT]] [-i|--import= ...] [-e|--export= FIL [-f|--format= FORMAT]] [-a|--action= ÅTGÄRD] [-p|--options= ALTERNATIVSTRÄNG]] [ FIL ] [--version]

BESKRIVNING

Gramps är ett Free/OpenSource släktforskningsprogram. Det är skrivet i Python, med hjälp av GTK+/GNOME gränssnittet. Gramps bör kännas bekant för de flesta, som har använt andra släktforskningsprogram tidigare, som Family Tree Maker (TM), Personal Ancestral Files (TM), DISGEN eller GNU Geneweb. Det stöder import via det populära GEDCOM-formatet, som används över hela världen av nästan all släktforskningsprogramvara.

ALTERNATIV

När FIL ges (utan några flaggor) som namn på ett familjeträd eller som en mapp med familjeträd, så öppnas detta och en interaktiv session startas. Om FIL är en fil, vars format förstås av Gramps, skapas ett tomt famljeträd, vars namn är grundat på namnet FIL och vars data importeras till det. Resterande alternativ ignoreras. Detta sätt att starta passar vid användning av Gramps som en hanterare för släktforskningsdata i t. ex. en web-läsare. Detta startsätt accepterar alla inbyggda dataformat för Gramps, se nedan.

Uttryckligen specificera format på FIL givet av föregående -i eller -e-alternativ. Om -f-alternativet inte ges för någon FIL, gissas filformat för den filen utgående från dess filändelse eller dess MIME-typ.

De format, som är tillgängliga för utmatnig, är Gramps-xml (gissas om FIL slutar på .Gramps), gedcom (gissas om FIL slutar med .ged) eller någon filexport, som är tillgänglig via Gramps tilläggsprogramsystem.

De format, som är tillgängliga för inmatnig, är grdb, Gramps-xml, gedcom, Gramps-pkg (gissas om FIL slutar med .gpkg) och geneweb (gissas om FIL slutar med .gw).

De format, som är tillgängliga för export är Gramps-xml, gedcom, Gramps-pkg, wft (gissas om FIL slutar med .wft), geneweb och iso (gissas aldrig, specificeras alltid med -f-alternativ).

Listar alla databaser/familjeträd.

Tvingar upplåsning av databas.

Öppnar DATABAS, som måste vara en befitlig databasmapp eller ett befintligt familjeträd. Om ingen åtgärd, import eller export-alternativ anges på kommandoraden så startas en interaktiv session med den angivna databasen.

Importera data från FIL. Om du inte har specificerat en databas, skapas en temporär sådan, som tas bort när Gramps avslutas.

Om mer är en indatafil anges, måste varje föregås av en -i-flagga. Filerna importeras i den givna ordningen, t.ex. -i FIL1 -i FIL2 och -i FIL2 -i FIL1 kan skapa skilda Gramps IDs i den resulterande databasen.

Exporterar data till FIL. För iso-format, är FIL i själva verket namnet på den mapp, som Gramps databas kommer att skrivas till. För Gramps-xml, gedcom, wft, Gramps-pkg och geneweb, är FIL namnet på resultatfilen.

Om mer är en utdatafil anges, måste varje föregås av en -e-flagga. Filerna skrivs en efter en i den givna ordningen.

Utför ÅTGÄRD på importerade data. Detta görs efter att all import har avslutats felfritt. F. n. är följand åtgärder möjliga summary (samma som Rapporter->Visa->Sammanfattning av databasen), check (samma som Verktyg->Reparera databas ->Kontrollera och reparera) samt report (skapar report, kräver en
ALTERNATIVSTRÄNG lämnad via -p-flaggan).

ALTERNATIVSTRÄNG-en måste uppfylla följand villkor:
Får ej innehålla några mellanslag. Om några argument behöver inbegripa mellanslag, måste strängen omslutas av anföringstecken. Alternativsträngen är en lista med par av namn och värden (åtskiljda av likhetstecken). Namn och värde måste åtskiljas med komma.

De flesta rapportalternativ är unika för varje rapport eller verktyg. Emellertid finns det gemensamm alternativ.

name=rapportnamn
Detta är obligatoriskt och bestämmer vilken rapport som skall skapas. Om det givna namn inte motsvarar någon möjlig rapport eller verktyg, kommer ett felmeddelande att skrivas ut, följt av möjliga namn på rapporter eller verktyg.

show=all
Detta ger en lista med namn på alla möjliga alternativ för en bestämd rapport eller verktyg.

show=optionname
Detta skriver ut beskrivningen av den funktion, som optionname innebär, likväl vad som är godkända typer och värden för detta alternativ.

Använd alternativen ovan för att ta reda på all om en viss rapport.

Om mer än en utdataåtgärd givits måste varje föregås av en -a-flagga. Åtgärderna utförs en och en i den givna turordningen.

Kopplar på avlusningshjälpmedel för utveckling och tester. För detaljer hänvisas till källkoder
Skriver ur Gramps versionsnummer och avslutar

Operation

Om första argumentet på kommandoraden inte inledds med ett minustecken (d. v. s. ingen flagga), kommer Gramps att försöka öppna den fil, vars namn givits av det första argumentet samt påbörja en interaktiv session utan att ta hänsyn till resten av argumenten på kommandoraden.

Om -O-flagga givits, kommer Gramps att försöka öppna den omnämnda databasen och sedan arbeta med dess data, enligt ytterligare instruktioner på kommandoraden.

Med eller utan -Oflagga, kan det ske många importeringar, exporteringar och åtgärder beskrivna ytterligare på kommanodraden genom att använda -i-, -e- samt -a-flaggor.

Ordningen på -i-, -e- eller -a-alternativen spelar ingen roll. Den gällande ordningen är alltid: all import (om någon) -> alla åtgärder (om några) -> all export (om någon). Men öppning måste alltid ske först!

Om inget -O- eller -i-alternativ givits, kommer Gramps att starta sitt huvudfönster samt påbörja den vanliga interaktiva sessionen med en tom databas, då hur som helst inget data finns att bearbeta.

Om inget -e- eller -a-alternativ givits, kommer Gramps att starta sitt huvudfönster samt påbörja den vanliga interaktiva sessionen med den databas, som blev resultet från all import. Denna databas återfinns i import_db.grdb under ~/.Gramps/import-mappen.

De fel som inträffar under import, export eller vid åtgärder kommer antingen att skrivas till stdout (om dessa avbrott hanteras av Gramps) eller till stderr (om dessa inte hanteras). Använd vanliga skalkommandon för att styra om stdout och stderr till att spara medelanden och fel i filer.

EXAMPEL

Gramps -O 'Mitt familjeträd' -i ~/db3.Gramps
Gramps -i 'My Family Tree' -i ~/db3.Gramps
Gramps -i FIL1.ged -i FIL2.tgz -i ~/db3.Gramps -i FIL4.wft -a check
Gramps -i FIL1.ged -f gedcom -i FIL2.tgz -f Gramps-pkg -i ~/db3.Gramps -f Gramps-xml -i FIL4.wft -f wft -a check
Gramps -i FIL1.ged -i FIL2.tgz -e ~/new-package -f Gramps-pkg
Gramps -i FIL1.ged -i FIL2.tgz -i ~/db3.Gramps
Gramps -O file.grdb -a tool -p name=verify
Gramps

BEGREPP

Stöder ett python-baserat system för tilläggsprogram, som möjliggör att import- och export-funktioner, rapportgeneratorer, verktyg samt visningsfilter, kan komplettera Gramps utan ändringar i huvudprogrammet.

Förutom att skapa utskrift på skrivare direkt, kan rapportgeneratorer ha andra målsystem som OpenOffice.org, AbiWord, HTML eller LaTeX så att användaren kan tillåtas att ändra format för att passa behoven.

KÄNDA FEL OCH BEGRÄNSNINGAR

FILER

${PREFIX}/bin/gramps
${PREFIX}/share/gramps
${HOME}/.gramps

FÖRFATTARE

Donald Allingham <don@gramps-project.org>
http://gramps.sourceforge.net

Denna man-sida skrevs ursprungligen av:
Brandon L. Griffith <brandon@debian.org>
till att ingå i Debians GNU/Linux-system.

Denna man-sida underhålls f. n. av:
Alex Roitman <shura@gramps-project.org>

Denna man-sida har översatts till svenska av:
Peter Landgren <peter.talken@telia.com>

DOCUMENTATION

Användardokumentationen är tillgänglig genom GNOME's standard hjälp-bläddrare i form av Gramps-handboken. Handboken finns även i XML-format som gramps-manual.xml under doc/gramps-manual/$LANG i den officiella källdistributionen. Dock ej på svenska.

Utvecklingsdokumentationen kan hittas på http://developers.gramps-project.org.

5.2.2 Januari 2008