Scroll to navigation

gramps(1) 5.2.2 gramps(1)

JMÉNO

gramps - programový systém pro správu genealogického výzkumu a analýzy.

POUŽITÍ

gramps [-?|--help] [--usage] [--version] [-l] [-u|--force-unlock] [-O|--open= DATABÁZE [-f|--format= FORMÁT]] [-i|--import= SOUBOR [-f|--format= FORMÁT]] [-i|--import= ...] [-e|--export= SOUBOR [-f|--format= FORMÁT]] [-a|--action= AKCE] [-p|--options= PARAMETRY]] [ SOUBOR ] [--version]

POPIS

Gramps je zdarma šířený Open Source genealogický program. Je napsán v jazyce Python s využitím rozhraní GTK+/GNOME. Gramps bude povědomý komukoli, kdo už pracoval s jinými genealogickými programy jako Family Tree Maker (TM), Personal Ancestral Files (TM), nebo GNU Geneweb. Podporuje import dat z populárního formátu GEDCOM, který je celosvětově rozšířen a je využíván téměř všemi ostatními genealogickými programy.

MOŽNOSTI

Pokud je zadán SOUBOR (bez dalších parametrů) jako název rodokmenu nebo jako adresář databáze rodokmenu, je gramps otevřeno v interaktivním módu. Pokud je SOUBOR formátem podporovaným Gramps, je vytvořen rodokmen s názvem založeným na názvu souboru a data ze vstupu jsou do něho naimportována. Zbytek parametrů příkazové řádky je ignorován. Tento způsob spouštění je vhodný pro gramps použitý jako prohlížeč genealogických dat např. pro webové prohlížeče. Spuštění tímto způsobem zpracuje jakákoli data ve formátu podporovaném gramps, viz dále.

Explicitně definuje formát SOUBORu předchozího parametru -i, nebo -e. Pokud není parametr -f pro SOUBOR specifikován, bude automaticky použit formát odpovídající koncovce souboru nebo MIME-typu.

Formáty dostupné pro export jsou gramps-xml (automaticky použit pokud má SOUBOR koncovku .gramps), gedcom (automaticky použit pokud má SOUBOR koncovku .ged), případně jiný další formát dostupný prostřednictvím zásuvných modulů Gramps.

Formáty dostupné pro import jsou grdb, gramps-xml, gedcom, gramps-pkg (automaticky použit pokud má SOUBOR koncovku .gpkg), nebo geneweb (automaticky použit pokud má SOUBOR koncovku .gw).

Formáty dostupné pro export jsou gramps-xml, gedcom, gramps-pkg, wft (automaticky použit pokud má SOUBOR koncovku .wft), geneweb, a iso (nikdy není použit automaticky, vždy musí být specifikován parametrem -f).

Vypíše seznam známých rodokmenů.

Odemkne zamčenou databázi.

Otevření DATABÁZE. Hodnota musí být existujícím databázovým adresářem, nebo názvem existujícího rodokmenu. Pokud na příkazové řádce nejsou žádné parametry importu nebo exportu, je nad danou databází spuštěna interaktivní relace.

Importuje data ze SOUBORu. Pokud není specifikována databáze, je použita dočasná. Ta je po ukončení gramps smazána.

Pokud je předáván více než jeden vstup, musí každému souboru předcházet parametr -i. Soubory jsou zpracovávány v pořadí, v jakém byly zadány na příkazové řádce. Např. -i SOUBOR1 -i SOUBOR2 a -i SOUBOR2 -i SOUBOR1 mohou vytvořit ve výsledné databázi různá gramps ID.

Provedení AKCE nad importovanými daty. Akce jsou spuštěny poté co jsou všechny importy dat úspěšně ukončeny. V tuto chvíli jsou podporovány následující akce: summary (stejné jako Zprávy->Pohled->Souhrn), check (stejné jako Nástroje->Database Processing->Kontrola a oprava), report (vytvoří zprávu), a tool (spustí nástroj zásuvného modulu). Akce report a tool potřebují v PARAMETRY zadat parametr -p .

PARAMETRY by měly splňovat následující kritéria:
Nesmí obsahovat žádné mezery. Pokud některý argument potřebuje mezeru, musí být řetězec uzavřen v uvozovkách (držet se syntaxe příkazové řádky). Řetězec možností je seznam párů název=hodnota. Jednotlivé páry musí být odděleny čárkami.

Většina možností nástrojů a zpráv jsou specifickými pro konkrétní nástroj nebo zprávu. Existují ale i takové, které jsou společné.

name=name
Povinná předvolba určující který nástroj nebo zpráva bude spuštěna. Pokud zadané name neodpovídá žádné dostupné funkčnosti, vypíše se chybové hlášení následované seznamem dostupných nástrojů a zpráv (záleží na AKCE).

show=all
Vytvoří seznam názvů všech předvoleb dostupných pro danou zprávu nebo nástroj.

show=optionname
Vypíše popis všech funkcionalit poskytnutých optionname, ale také všechny přijatelné typy a hodnoty pro tuto volbu.

Použijte výše popsané volby pro zjištění všech možností dané zprávy.

Pokud je zadána jedna nebo více výstupních akcí, každá musí být uvozena předvolbou -a. Akce jsou prováděny jedna za druhou v zadaném pořadí.

Zapne ladicí výstup pro vývoj a testování. Detaily najdete ve zdrojovém kódu.
Vytiskne číslo verze gramps a skončí

Chování

Pokud první parametr příkazové řádky nezačíná pomlčkou, pokusí se gramps otevřít soubor s názvem daným prvním argumentem na příkazové řádce a spustit interaktivní relaci. Zbytek argumentů na příkazové řádce je v tomto případě ignorován.

Pokud je zadán parametr -O, pak se gramps snaží otevřít zadanou databázi a pracovat s jejími daty podle instrukcí dalších parametrů příkazové řádky.

S nebo bez použití parametru -O může být provedeno více importů, exportů, případně akcí daných argumenty příkazové řádky (-i, -e a -a).

Na pořadí parametrů -i, -e, nebo -a nezáleží. Aktuální pořadí zpracování je vždy: všechny importy (pokud jsou nějaké) -> všechny akce (pokud jsou nějaké) -> všechny exporty (pokud jsou nějaké). Parametr otevření musí být ale vždy první!

Pokud nejsou zadány -O nebo -i, gramps otevře své hlavní okno a spustí se v obvyklém interaktivním módu s prázdnou databází.

Pokud nejsou zadány -e nebo -a, gramps otevře své hlavní okno a spustí se v ovbyklém interaktnivním módu s databází vzniklou výsledkem všech importů. Tato databáze je umístěna v souboru import_db.grdb v adresáři ~/.gramps/import.

Chyba vzniklá při importu, exportu nebo akci bude vypsána na stdout (pokud se jedná o vyjímku ošetřenou gramps) nebo na stderr (pokud problém není ošetřen). Pro uložení zpráv a chyb do souboru použijte obvyklá přesměrování výstupů stdout a stderr příkazové řádky.

PŘÍKLADY

gramps -O 'Můj rodokmen' -i ~/db3.gramps
gramps -i 'My Family Tree' -i ~/db3.gramps
gramps -i file1.ged -i file2.tgz -i ~/db3.gramps -i file4.wft -a check
gramps -i file1.ged -f gedcom -i file2.tgz -f gramps-pkg -i ~/db3.gramps -f gramps-xml -i file4.wft -f wft -a check
gramps -i file1.ged -i file2.tgz -e ~/nový-balíček -f gramps-pkg
gramps -i file1.ged -i file2.tgz -i ~/db3.gramps
gramps -O 'Můj rodokmen' -a tool -p name=verify
gramps

PROMĚNNÉ PROSTŘEDÍ

Program kontroluje, zda jsou nastaveny následující proměnné:

LANG - popisuje, který jazyk bude použit: Příklad: pro češtinu musí mít proměnná hodnotu cs_CZ.utf8.

GRAMPSHOME - pokud je nastavena, Gramps použije její hodnotu jako adresář v němž jsou uložena nastavení a databáze. Ve výchozím stavu, kdy proměnná není nastavena gramps předpokládá že adresář s databázemi a nastavením bude vytvořen v adresáři s uživatelským profile (popsán proměnnou prostředí HOME v Linuxu nebo USERPROFILE ve Windows 2000/XP).

KONCEPTY

gramps podporuje systém zásuvných modulů založených na jazyku python jehož prostřednictvím umožňuje přidání import/export modulů, modulů pro vytváření zpráv, nástrojů a zobrazovacích filtrů bez nutnosti zásahu do hlavního programu.

Dále, krom možnosti přímého tisku, dovoluje směřovat výstup také k ostatním systémům a aplikacím jako např. OpenOffice.org, AbiWord, HTML, nebo LaTeX. Tím dává možnost přizpůsobit formát požadavku uživatelů.

ZNÁMÉ CHYBY A OMEZENÍ

nejsou

SOUBORY

${PREFIX}/bin/gramps
${PREFIX}/share/gramps
${HOME}/.gramps

AUTOŘI

Donald Allingham <don@gramps-project.org>
http://gramps.sourceforge.net

Originální manuálovou stránku vytvořil:
Brandon L. Griffith <brandon@debian.org>
pro zařazení do systému Debian GNU/Linux.

Tuto manuálovou stránku přeložil a v současné době spravuje:
Zdeněk Hataš <zdenek.hatas@gmail.com>

DOKUMENTACE

Uživatelská dokumentace je k dispozici prostřednictvím standardního prohlížeče nápovědy GNOME ve formě příručky Gramps. Příručka je také dostupná ve formátu XML jako gramps-manual.xml v adresáři doc/gramps-manual/$LANG v oficiální distribuci zdrojového kódu.

Dokumentace pro vývojáře je k dispozici na webu http://developers.gramps-project.org.

5.2.2 Leden 2011