Scroll to navigation

getlogin(3) Library Functions Manual getlogin(3)

NAZWA

getlogin, getlogin_r, cuserid - odczytanie nazwy użytkownika

BIBLIOTEKA

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

SKŁADNIA

#include <unistd.h>
char *getlogin(void);
int getlogin_r(char buf[.bufsize], size_t bufsize);
#include <stdio.h>
char *cuserid(char *string);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

getlogin_r():


_POSIX_C_SOURCE >= 199506L

cuserid():


Since glibc 2.24:
(_XOPEN_SOURCE && ! (_POSIX_C_SOURCE >= 200112L)
|| _GNU_SOURCE
Up to and including glibc 2.23:
_XOPEN_SOURCE

OPIS

getlogin() zwraca wskaźnik do napisu zawierającego nazwę użytkownika zalogowanego na terminalu sterującym procesu lub wskaźnik null, jeśli nie można tej informacji określić. Napis jest alokowany statycznie i może zostać nadpisany przez późniejsze wywołanie tej funkcji lub funkcji cuserid().

getlogin_r() zwraca tę samą nazwę użytkownika w tablicy buf o rozmiarze bufsize.

cuserid() zwraca wskaźnik do napisu zawierającego nazwę użytkownika skojarzonego z efektywnym identyfikatorem użytkownika procesu. Jeśli string nie jest wskaźnikiem null, to powinien być tablicą, która może pomieścić co najmniej L_cuserid znaków; napis jest zwracany w tej tablicy. W przeciwnym przypadku, zwracany jest wskaźnik do napisu w obszarze pamięci statycznej. Napis jest alokowany statycznie i może zostać nadpisany przez późniejsze wywołania tej funkcji lub funkcji getlogin().

Makro L_cuserid jest stałą całkowitą określającą, jaka duża tablica może być potrzebna do przechowania nazwy użytkownika. L_cuserid jest zadeklarowane w <stdio.h>.

Funkcje te pozwalają programowi pozytywnie zidentyfikować użytkownika, na prawach którego działa program (cuserid()) lub użytkownika zalogowanego w danej sesji (getlogin(). (Mogą to być różni użytkownicy, gdy wchodzą w grę programy z ustawionym bitem set-user-ID).

W większości zastosowań, bardziej przydatne dla określenia, kim jest użytkownik, jest posługiwanie się zmienną środowiskową LOGNAME. Jest to bardziej elastyczne, właśnie dlatego, że użytkownik może dowolnie ustawić LOGNAME.

WARTOŚĆ ZWRACANA

getlogin() returns a pointer to the username when successful, and NULL on failure, with errno set to indicate the error. getlogin_r() returns 0 when successful, and nonzero on failure.

BŁĘDY

POSIX specifies:

Zostało osiągnięte ograniczenie na liczbę otwartych deskryptorów plików dla procesu.
Zostało osiągnięte systemowe ograniczenie na całkowitą liczbę otwartych plików.
Proces wywołujący nie ma przypisanego terminala sterującego.
(getlogin_r) The length of the username, including the terminating null byte ('\0'), is larger than bufsize.

Linux/glibc also has:

Brak odpowiedniego wpisu w pliku utmp.
Zabrakło pamięci na przydzielenie struktury passwd.
Standardowe wejście nie odnosi się do terminala (patrz USTERKI).

PLIKI

/etc/passwd
baza danych o hasłach
/var/run/utmp
(tradycyjnie /etc/utmp; niektóre wersje libc używały /var/adm/utmp)

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
getlogin() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Unsafe race:getlogin race:utent sig:ALRM timer locale
getlogin_r() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Unsafe race:utent sig:ALRM timer locale
cuserid() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Unsafe race:cuserid/!string locale

W powyższej tabeli utent w race:utent oznacza, że jeśli któraś z funkcji setutent(3), getutent(3) lub endutent(3) jest używana równolegle w różnych wątkach programu, może nastąpić sytuacja wyścigu danych. Ponieważ getlogin() i getlogin_r() wywołują te funkcje, stąd dla przypomnienia użytkownikom używamy race:utent.

WERSJE

OpenBSD ma getlogin() i setlogin() oraz nazwę użytkownika powiązanego z sesją, nawet jeśli nie ma on terminala sterującego.

STANDARDY

POSIX.1-2008.
None.

STANDARDY

POSIX.1-2001. OpenBSD.
System V, POSIX.1-1988. Removed in POSIX.1-1990. SUSv2. Removed in POSIX.1-2001.
System V has a cuserid() function which uses the real user ID rather than the effective user ID.

USTERKI

Na nieszczęście, raczej łatwo jest ogłupić getlogin(). Czasem nie działa ona wcale, gdyż jakiś program namieszał w pliku utmp. Często zwraca jedynie pierwszych 8 znaków nazwy logowania. Ponadto użytkownik obecnie zalogowany na terminalu sterującym programu nie musi być użytkownikiem, który ten program uruchomił. Ze względów związanych z bezpieczeństwem, należy unikać getlogin().

Proszę zauważyć, że glibc nie przestrzega wymagań POSIX i używa stdin zamiast /dev/tty. Jest to błąd. (Inne nowe systemy, takie jak SunOS 5.8, HP-UX 11.11 i FreeBSD 4.8, zwracają nazwę zalogowanego użytkownika także wtedy, gdy stdin został przekierowany).

Nikt dokładnie nie wie, co robi cuserid(); należy jej unikać w przenośnych programach. W ogóle należy jej unikać i używać zamiast niej getpwuid(geteuid()), jeśli jest to to, czego potrzeba. Nie należy używać cuserid().

ZOBACZ TAKŻE

logname(1), geteuid(2), getuid(2), utmp(5)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

20 lipca 2023 r. Linux man-pages 6.05.01