Scroll to navigation

UNIQ(1) Brukerkommandoer UNIQ(1)

NAVN

uniq - report or omit repeated lines

OVERSIKT

uniq [VALG]... [INNDATA [OUTDATA]]

BESKRIVELSE

Filtrer nærliggende samsvarende linjer ut av INNDATA (eller standard inndata), og skriv til UTDATA (eller standardutdata).

Hvis du ikke bruker noen av valgene, slåes samsvarende linjer sammen til første forekomst.

Argumenter som er obligatoriske for lange valg, er også obligatoriske for korte valg.

Vis antall forekomster i begynnelsen av hver linje.
Bare skriv ut duplikatlinjer (én per gruppe).
Skriv ut alle dupliserte linjer.
Likner -D, men holder grupper adskilt med tom linje; METODE={none(standard),prepend,separate}.
Ikke sammenlikn de første N antall feltene.
Vis alt, og skill mellom grupper med tomme linjer; METODE={separate(standard),prepend,append,both}.
Ignorer små og store bokstaver ved sammenlikning.
Ikke sammenlikn de første N antall tegnene.
Bare skriv ut unike linjer.
Skill mellom linjer med NUL i stedet for linjeskift.
Ikke sammenlikn flere enn N antall tegn per linje.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

Et felt er en streng med tomrom (i form av mellomrom og/eller tabulator(er)), etterfulgt av tegn som ikke betyr tomrom. Programmet hopper over felt før tegn.

'uniq' does not detect repeated lines unless they are adjacent. You may want to sort the input first, or use 'sort -u' without 'uniq'.

OPPHAVSMANN

Skrevet av Richard M. Stallman og David MacKenzie.

RAPPORTERING AV FEIL

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversettelsesfeil til <https://translationproject.org/team/nb.html>

OPPHAVSRETT

Copyright © 2024 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

SE OGSÅ

comm(1), join(1), sort(1)

Fullstendig dokumentasjon: <https://www.gnu.org/software/coreutils/uniq>
eller lokalt: info '(coreutils) uniq invocation'

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

April 2024 GNU coreutils 9.5