Scroll to navigation

PATHCHK(1) Кориснички команди PATHCHK(1)

ИМЕ

pathchk - check whether file names are valid or portable

СИНОПСИС

pathchk [ОПЦИЈА]... ИМЕ...

ОПИС

Diagnose invalid or non-portable file names.

check for most POSIX systems
check for empty names and leading "-"
check for all POSIX systems (equivalent to -p -P)
прикажи ја оваа помош и излези
прикажи информации за верзија и излези

АВТОР

Напишано од Paul Eggert, David MacKenzie и Jim Meyering.

РЕПОРТИРАЊЕ НА ГРЕШКИ

Онлајн помош за GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Репортирање на грешки и проблеми со преводот на <https://translationproject.org/team/mk.html>

АВТОРСКИ ПРАВА

Авторски права © 2023 Free Software Foundation, Inc. Лиценца GPLv3+: GNU GPL верзија 3 или покасно <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Ова е слободен софтвер: вие сте слободни да го промените или да го дистрибуирате. Нема НИКАКВА ГАРАНЦИЈА, до степен дозволен од закон.

ВИДЕТЕ ИСТО

Цела документација <https://www.gnu.org/software/coreutils/pathchk>
или достапна покално преку: info '(coreutils) pathchk invocation'

ПРЕВОД

Македонскиот превод на оваа рачна страница е создаден од Kristijan Velkovski <me@krisfremen.com>

Овој превод е слободна документација; ве молиме да погледнете во GNU Генералната Јавна Лиценца верзија 3(GPLv3) или покасно за условите на копирање и дистрибуција. Нема ЛЕГАЛНА ОДГОВОРНОСТ.

Ако најдете грешка во преводот на овој прирачник, ве молиме пишете на Kris Fremen.

јануари 2024 година GNU coreutils 9.4