Scroll to navigation

CCD2CUE(1) Các câu lệnh CCD2CUE(1)

TÊN

ccd2cue - CCD sheet to CUE sheet converter

MÔ TẢ

Usage: ccd2cue [OPTION...] [ccd-file] Chuyển đổi từ bảng CCD sang CUE.

The input file, referred as 'ccd-file', must exist. If 'ccd-file' is '-', or omitted, standard input is used. It is necessary to supply at least one file name, in an option or non-option argument, in order to deduce the remaining file names needed, and only one file name of each type can be supplied.

Options:

ghi dữ liệu CD-Text đến “tập-tin-cdt”
ghi đầu ra vào “tập-tin-cue”
While the main output file 'cue-file' is always generated, the 'cdt-file' is created only when there is CD-Text data. If 'cue-file' is '-', or '--output' is omitted, standard output is used.
dùng suy diễn tên tập tin cũ
xem “tập-tin-ảnh” là một tập tin ảnh
The 'img-file' is a reference to a data file required only in burning time and thus its existence is not enforced at conversion stage.
-?, --help
Give this help list
Give a short usage message
Print program version

Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or optional for any corresponding short options.

VÍ DỤ

Trong phần lớn trường hợp thông thường là khi bạn có một tập hợp các tập tin CCD và chỉ muốn tạo ra tập tin bảng CUE để mà ghi đĩa hoặc không thì truy cập dữ liệu bên trong tập tin ảnh. Giả sử tập tin bảng CCD của bạn là gnu.ccd, bạn thực hiện lệnh sau:

ccd2cue -o gnu.cue gnu.ccd

Nếu bạn phải ghi đĩa CD từ một bảng CUE sản sinh bởi chương trình này và mọi rãnh âm thanh trở nên toàn tạp âm, bạn có lẽ cần nói với phần mềm ghi đĩa của mình hãy hoán đổi thứ tự byte của mọi mẫu gửi đến đầu ghi CD. Điều này có thể thực hiện với (thí dụ vậy) tùy chọn “--swap” khi dùng chương trình “cdrdao”. Kinh nghiệm chỉ ra rằng ít nhất cho các đĩa chế độ trộn điều này là cần thiết để dùng tùy chọn này khi ghi, nếu không bạn gần như chắc chắn sẽ lãng phí một đĩa CD.

Supposing you want to burn a CD using the 'cdrdao' program and a CUE sheet file named 'gnu.cue', and wisely want to ensure the correct behavior of your burnt disc, use the command:

cdrdao write --swap --speed 1 --eject gnu.cue

That way 'cdrdao' will swap the byte order of audio samples, cautiously burning in the smallest possible speed and will eject your CD when it is done.

Report bugs to: <bug-ccd2cue@gnu.org> Gửi báo cáo lỗi dịch cho: <http://translationproject.org/team/>

BẢN QUYỀN

Copyright © 2010, 2013, 2014, 2015 Bruno Fe'lix Rezende Ribeiro <oitofelix@gnu.org>

GPLv3+: Giấy Phép Công Cộng GNU, phiên bản 3 hay mới hơn <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
Đây là phần mềm tự do: bạn có quyền thay đổi và phát hành lại nó. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, với điều kiện được pháp luật cho phép.

Written by Bruno Fe'lix Rezende Ribeiro.

XEM THÊM

Tài liệu hướng dẫn đầy đủ về ccd2cue được bảo trì dưới dạng một sổ tay Texinfo. Nếu chương trình infoccd2cue được cài đặt đúng ở địa chỉ của bạn thì câu lệnh

info ccd2cue

nên cho phép bạn truy cập đến toàn bộ sổ tay.

Tháng ba 2015 ccd2cue 0.5