Scroll to navigation

NANORC(5) File Formats Manual NANORC(5)

НАЗВА

nanorc - файл налаштувань GNU nano

ОПИС

У файлах nanorc містяться типові параметри nano, малого і дружнього до користувача редактора. Під час запуску, якщо не задано --rcfile, nano виконуватиме читання двох файлів: спочатку загальносистемних параметрів з /etc/nanorc (точний шлях може бути іншим у вашій системі), а потім специфічних для користувача параметрів, або з ~/.nanorc, або з $XDG_CONFIG_HOME/nano/nanorc, або з ~/.config/nano/nanorc, з того, який буде виявлено першим. Якщо використано параметр --rcfile, nano виконає читання лише з вказаного файла параметрів.

ПАРАМЕТРИ

У файлі налаштувань можна вказати послідовність команд set і unset, якими можна скористатися для налаштовування запуску nano без використання параметрів командного рядка. Крім того, передбачено декілька команд для визначення підсвічування синтаксичних конструкцій та зміни прив'язки клавіш -- ці команди описано у двох окремих розділах. nano читатиме по одній команді на рядок. Усі команди і ключові слова слід вказувати малими літерами.

Параметри у файлах nanorc мають вищий пріоритет за типові параметри nano, а параметри рядка команди мають вищий пріоритет за параметри у nanorc. Крім того, параметри, які не приймають аргументів, типово вважаються невизначеними. Отже, використання команди unset потрібне лише для перевизначення параметра у загальносистемному файлі nanorc у вашому власному файлі nanorc. Визначення параметрів, які приймають аргументи, не можна скасувати.

Лапки у параметрах символи, які описано нижче, не потрібно екранувати. Останні подвійні лапки у рядку вважатимуться завершальними лапками.

Підтримувані команди і аргументи:

Зробити так, щоб комбінації Ctrl+Стрілка праворуч і Ctrl+Delete зупиняли курсор на кінцях слів, а не на початках.
При резервному копіюванні файлів дозволити успішне завершення резервного копіювання, навіть якщо права доступу не може бути встановлено або скинуто через обмеження операційної системи. НЕ варто користуватися цим параметром, якщо ви не певні щодо того, чи він вам потрібен.
Якщо увімкнено м'яке перенесення рядків, переносити рядки на пробільних символах (пробілах або табуляціях), а не точно на краю екрана.
Автоматично встановлювати відступ у новоствореному рядку, з тієї самої кількості символів табуляції і/або пробілів, що і у попередньому рядку (або у наступному рядку, якщо попередній рядок був початком абзацу).
При збереженні файла створювати резервну копію, назва якої утворюється шляхом додавання тильди (~) до назви файла.
Створювати і зберігати не лише одну резервну копію файла, але цілу послідовність нумерованих резервних копій, коли ви зберігаєте файл -- якщо увімкнено резервне копіювання за допомогою set backup, --backup або -B. Пронумеровані файли буде збережено у вказаному каталозі каталог.
Використовувати напівжирний шрифт замість інверсії кольорів на смужці заголовка, смужці стану, записах комбінацій клавіш, міток функцій, номерах рядків та позначеному тексті. Може бути скасовано встановленням значень параметрів titlecolor, statuscolor, keycolor, functioncolor, numbercolor, and selectedcolor.
Якщо текст вирівняно за шириною, вважати будь-який рядок, який починається з пробілу, початковим рядком абзацу (якщо не увімкнено автоматичне встановлення відступів).
Встановити символи, які вважатимуться завершальними дужками при вирівнюванні абзаців. Сюди не можна включати символи-пробіли. Можна використовувати лише завершальну пунктуацію (див. set punct), після якої можуть перебувати вказані завершальні дужки. Може завершувати речення. Типовим значенням є «"')>]}».
Автоматично жорстко переносити поточний рядок, якщо він є надто довгим.
Типово, виконувати пошук із врахуванням регістру символів.
Неперервно показувати позицію курсора на смужці стану. Зауважте, що це призведе до перевизначення параметра (quickblank).
Використовувати типово вирізання від курсора до кінця рядка, замість вирізання усього рядка.
Не використовувати рядок одразу під смужкою заголовка, лишаючи його повністю порожнім.
Використовувати вказану комбінацію кольорів для смужки стану при показі повідомлення про помилку. Типовим значенням є bold,white,red. Див. set titlecolor, щоб ознайомитися із коректними назвами кольорів.
Встановити ширину для вирівнювання за шириною та автоматичного жорсткого перенесення рядків на вказаній позиції число. Якщо число дорівнюватиме нулеві або буде меншим за нуль, перенесення буде виконано на позиції, яка дорівнює різниці між шириною екрана і числом, що надає змогу варіювати позицію перенесення із шириною екрана, якщо ширину екрана буде змінено. Типовим значенням є -8.
Використовувати цю комбінацію кольорів для короткого опису функціональних можливостей у двох рядках довідки у нижній частині екрана. Див. set titlecolor, щоб дізнатися більше.
Малювати вертикальну смужку на заданій позиції у рядку, щоб простіше було визначати ширину тексту. (Колір смужки можна змінити за допомогою параметра set stripecolor.)
Зберігати останні сто рядків пошуку і заміни, а також виконаних команд, щоб можна було без проблеми користуватися ними у наступних сеансах.
Показувати «смужку гортання» у правій частині вікна редагування. На смужці буде показано позицію поля перегляду у буфері і частку буфера, яку зайнято полем перегляду.
Гортати вміст буфера порціями у пів екрана, замість гортання по одному рядку.
Використовувати цю комбінацію кольорів для комбінацій клавіш скорочень у двох рядках довідки у нижній частині екрана. Див. set titlecolor, щоб дізнатися більше.
Показувати номери рядків у лівій частині області тексту. (Будь-який рядок з прив'язкою додатково матиме позначку на полях.)
Увімкнути файли блокування у стилі vim при редагуванні файлів.
Якщо ні назва файла, ні його перший рядок не дають це визначити, спробувати скористатися libmagic для визначення відповідного синтаксису. (Виклик libmagic може бути відносно витратним щодо часу. Через це, його виклик типово не виконується.)
Вказати початкову і завершальну дужки, які може бути знайдено засобом пошуку дужок. У списку не повинно бути пробільних символів. Набір початкових дужок має передувати набору завершальних. Набори має бути вказано в одному порядку. Типовим значенням є «(<[{)>]}».
Придушити виведення смужки заголовка і, замість неї, показати відомості щодо поточного буфера у нижній частині екрана, за рахунок місця для смужки стану. На цій «мініпанелі» назву файла буде показано ліворуч, після неї буде показано зірочку, якщо до буфера було внесено зміни. Праворуч буде показано номери поточного рядка і позиції у ньому, код символу під курсором (у форматі Unicode: U+xxxx), ті самі прапорці, що і показані за допомогою set stateflags, та частку вмісту файла, яка відповідає поточній позиції курсора у ньому (за рядками). При завантаженні або збереженні файла, а також при перемиканні між буферами, після назви файла буде показано кількість рядків у буфері. Цю кількість буде витерто після натискання будь-якої клавіш або замінено на лічильник [i/n], якщо відкрито декілька буферів. Дані щодо позицій у рядку та коду символів, буде показано, лише якщо використано параметр set constantshow. Їхній показ можна увімкнути чи вимкнути за допомогою комбінації M-C. Прапорці стану буде показано, лише якщо використано параметр set stateflags.
Використати вказану комбінацію кольорів для мініпанелі. (Якщо цей параметр не вказано, буде використано кольори смужки заголовка.) Див. set titlecolor, щоб дізнатися більше.
Увімкнути підтримку миші, якщо таку передбачено у вашій системі. Якщо увімкнено, за допомогою клацання кнопками миші можна буде змінювати розташування курсора, встановлювати позначку (подвійним клацанням) та користуватися комбінаціями-скороченнями з клавішами клавіатури. Миша працюватиме під керуванням X Window System та у консолі, якщо запущено gpm. Фрагмент тексту можна буде позначати перетягуванням із одночасним утриманням натиснутою клавіші Shift.
При читанні файла за допомогою ^R типово вставляти його до нового буфера.
Не перетворювати файли з формату DOS/Mac.
Не показувати два рядки довідки у нижній частині екрана.
Не додавати символ нового рядка автоматично, якщо текст не завершується ним. (Це надасть вам змогу зберігати текстові файли, у яких порушено стандарт POSIX.)
Застарілий параметр, оскільки його використання стало типовою поведінкою. Якщо потрібно, скористайтеся замість нього unset breaklonglines.
Використовувати цю комбінацію кольорів для номерів рядків. Див. set titlecolor, щоб дізнатися більше.
nano читатиме і записуватиме файли лише у вказаному каталозі каталог та його підкаталогах. Крім того, буде змінено поточний каталог на вказаний, тому файли вставлятимуться з цього каталогу. Типово, можливість визначення робочого каталогу вимкнено.
Зберігати позицію курсора у файлах між сеансами редагування. Програма пам'ятатиме позицію курсора для 200 останніх редагованих файлів.
Зберігати послідовності XON і XOFF (^Q і ^S).
Використати вказану комбінацію кольорів для панелі запитів. (Якщо цей параметр не вказано, буде використано кольори смужки заголовка.) Див. set titlecolor, щоб дізнатися більше.
Встановити символи, які вважатимуться завершальною пунктуацією при вирівнюванні абзаців. Сюди не можна включати символи-пробіли. Можна використовувати лише вказані завершальні символи пунктуації, за якими може бути вказано завершальні дужки (див. brackets). Може завершувати речення. Типовим значенням є «!.?».
Зробити так, щоб повідомлення на смужці стану зникали після 1 натискання клавіші, а не після 20. Зауважте, що параметр (constantshow) має пріоритет над цим параметром. Якщо задіяно параметр minibar або zero, quickblank призводить до зникнення повідомлення за 0,8 секунд замість типових 1,5 секунди.
Встановити формальний вираз для визначення частини рядка у лапках. Типовим значенням є "^([ \t]*([!#%:;>|}]|//))+". (Зауважте, що \t є замінником символу табуляції.) Це уможливлює перебудову блоків цитованого тексту при створенні повідомлень електронної пошти і повторного перенесення у блоках рядкових коментарів при написанні програмного коду.
Обробляти керівні послідовності безпосередньо, а не використовувати ncurses для їхньої обробки. (Якщо вам потрібен цей параметр для того, щоб нормально працювали деякі клавіші, це означає, що опис термінала у terminfo, який використано, не повністю відповідає поведінці вашого термінала. Таке може трапитися, наприклад, якщо ви використовуєте ssh на комп'ютері з BSD.) Використання цього параметра вимикає підтримку роботи з мишею у nano.
Обробляти Delete і Backspace в інший спосіб, щоб і Backspace, і Delete працювали належним чином. Цим параметром варто користуватися, лише якщо або Backspace працює як Delete, або Delete працює як Backspace.
Типово, виконувати пошук за формальними виразами. Формальні виразу у nano належать до розширеного типу (ERE).
Зберегти змінений буфер автоматично при виході (^X); без запиту щодо дії.
Використовувати вказану комбінацію кольорів індикаторного варіанта «смужки гортання». (У емуляторах термінала, які скомпоновано з libvte версії, старішої за 0.55, використання тут кольору тла не працюватиме належним чином.) Див. set titlecolor, щоб дізнатися більше.
Використовувати цю комбінацію кольорів для позначеного тексту. Див. set titlecolor, щоб дізнатися більше.
Зробити курсор видимим у навігаторі файлами (розташувати його на підсвіченому пункті) та у засобі перегляду довідки. Корисно для користувачів азбуки Брайля та тих, хто недобачає.
Зробити поведінку у відповідь на натискання клавіші Home кмітливішою. Якщо Home натиснуто десь, окрім на самому початку непробільних символів у рядку, курсор перестрибне на цей початок (вперед або назад). Якщо курсор вже перебуває на цій позиції, він перестрибне на справжній початок рядка.
Показувати рядки, довжина яких перевищує ширину екрана, у декількох рядках. (Ви можете наказати програмі виконувати це завдання м'яким перенесенням, а не грубим розриванням на краю екрана, за допомогою додаткового параметра set atblanks.)
Скористатися вказаною програмою для виконання перевірки і виправлення правопису, замість використання вбудованого засобу виправлення, який викликає hunspell(1) або spell(1).
Використовувати вказану комбінацію кольорів для підсвічування відповідника пошуку. Типовим значенням є black,lightyellow. Див. set titlecolor, щоб ознайомитися із коректними назвами кольорів.
Використати верхній правий кут екрана для показу деяких прапорців стану: I, якщо увімкнено автовідступ, M, якщо увімкнено позначку, L, якщо увімкнено жорстке перенесення (розбиття довгих рядків), R, якщо ведеться запис макроса, та S, якщо увімкнено режим м'якого перенесення рядків. Якщо до буфера внесено зміни, після назви файла у центрі смужки заголовка буде показано зірочку (*).
Використовувати цю комбінацію кольорів для смужки стану. Див. set titlecolor, щоб дізнатися більше.
Використовувати цю комбінацію кольорів для вертикальної напрямної смужки. Див. set titlecolor, щоб дізнатися більше.
Встановити розмір (ширину) табуляції у число позицій. Значення число має бути додатним. Типовим значенням є 8.
Перетворювати усі введенні символи табуляції на пробіли. Число вказує кількість пробілів, на які слід замінити одну табуляцію.
Використати вказану комбінацію кольорів для смужки заголовка. Коректними назвами для кольорів тексту і тла є такі: red, green, blue, magenta, yellow, cyan, white і black. До кожної з цих восьми назв можна дописати слово-префікс light, щоб отримати яскравішу версію відповідного кольору. Словом grey або gray можна скористатися як синонімом lightblack. У емуляторах термінала, де передбачено принаймні 256 кольорів, іншими коректними (але без префіксів) назвами кольорів є такі: pink, purple, mauve, lagoon, mint, lime, peach, orange, latte, rosy, beet, plum, sea, sky, slate, teal, sage, brown, ocher, sand, tawny, brick, crimson та normal -- де normal означає типовий колір тексту або тла. У таких емуляторах термінала колір також можна вказати у форматі трицифрового шістнадцяткового числа із префіксом #. Цифри також числа відповідають величинам червоного, зеленого та синього компонентів, відповідно. Визначення таких кольорів наказує nano вибрати з доступної палітри колір, який є найближчим до вказаних значень.

Можна не вказувати або «колір_тексту», або «,колір_тла», а перед парою значень може бути вказано bold і/або italic (відокремлені комами) для отримання напівжирного і/або курсивного тексту, якщо у вашому терміналі передбачено такі можливості.

Вилучити кінцеві пробіли з перенесеного рядка, якщо відбулося автоматичне жорстке перенесення рядка або якщо текст вирівняно за шириною.
Типово зберігати файл у форматі Unix. Це перевизначає типову поведінку nano, яка полягає у зберіганні файла у форматі, який він мав до редагування. (Цей параметр ні на що не впливає, якщо ви також скористаєтеся set noconvert.)
Встановити два символи, які вказуватимуть на наявність табуляцій і пробілів. Це мають бути однопозиційні символи. Типовою парою для локалі UTF-8 є «»⋅», а для інших локалей — «>.».
Визначати межі слова в інший спосіб, вважаючи символи пунктуації частиною слова.
Вказати, які інші символи (окрім звичайних літер і цифр) слід вважати частиною слова. Якщо використано цей параметр, варто вимкнути wordbounds.
Вилучати позначений фрагмент (а не один символ, без впливу на буфер вирізання) у відповідь на натискання немодифікованих Backspace або Delete.
Приховати усі елементи інтерфейсу (смужку заголовка, смужку стану та рядки довідки) і використати усі рядки термінала для показу вмісту буфера. Смужку стану буде показано, лише якщо там є змістовне повідомлення, яке зникне за 1,5 секунди або після натискання будь-якої клавіші. За допомогою натискання комбінації клавіш M-Z можна увімкнути або вимкнути показ смужки заголовка і смужки стану. За допомогою M-X можна увімкнути або вимкнути показ рядків довідки.

ПРИМІТКИ

Вилучено параметр set suspendable. Призупинення типово увімкнено. Доступ до нього можна отримати за допомогою ^T^Z. (Якщо ви хочете, щоб роботу nano призупиняло звичайне ^Z, додайте bind ^Z suspend main до вашого nanorc.)

ПІДСВІЧУВАННЯ СИНТАКСИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Розфарбовування різних синтаксичних елементів файла виконується за допомогою формальних виразів (див. команду color нижче). Наслідком цього є певна недосконалість, оскільки формальні вирази є недостатньо потужними для повної обробки файла. Тим не менше, формальні вирази можуть бути досить корисними і простими у написанні, тому вони досить добре пасують до невеличкого редактора, яким є nano.

Усі формальні вирази у nano є розширеними формальними виразами POSIX. Це означає, що символи ., ?, *, +, ^, $ та деякі інші символи вважаються особливими. Крапка, ., відповідає будь-якому одинарному символу, ? означає, що попередній запис є необов'язковим, * означає, що попередній запис може зустрічатися нуль або більше разів, + означає, що попередній запис може зустрічатися один або декілька разів, ^ відповідає початку рядка, а $ — кінець, \< означає початок слова, а \> — його кінець, а \s відповідає пробілу. Це також означає, що пошук вперед і пошук назад є неможливими. Повний опис можна знайти на сторінці підручника GNU grep: man grep.

Кожний формальний вираз у файлі nanorc має бути взято у подвійні лапки (""). В одному рядку може бути вказано декілька формальних виразів, які слід відокремлювати пробілами. Це означає, що у формальному виразі не може міститися подвійних лапок з наступним пробілом. Якщо вам потрібна така комбінація у формальному виразі, або подвійні лапки, або пробіл слід взяти у квадратні дужки ([]).

Для кожного типу файлів можна визначити окремий синтаксис за допомогою таких команд:

Визначення синтаксису слід розпочинати із цієї назви. Усі наступні записи color та інші такі команди буде додано до цього синтаксису, аж доки під час обробки не буде зустрінуто нову команду syntax.

Після запуску nano цей синтаксис буде автоматично активовано, якщо назва поточного файла відповідає розширеному формальному виразу формальний_вираз_файла. Крім того, синтаксис може бути явно активовано використанням параметра командного рядка -Y або --syntax з наступним визначенням назви.

Синтаксис default є особливим: у ньому не використовується формальний_вираз_файла, і він застосовується до файлів, назва яких не відповідає жодному формальному виразу синтаксису. Синтаксис none зарезервовано; його використання у рядку команди має ті самі наслідки, що і вимикання використання будь-якого синтаксису.

Якщо виразу формальний_вираз_файла не відповідатиме жоден з визначених синтаксисів, виконати порівняння цього формального_виразу (або формальних виразів) із першим рядком поточного файла для визначення того, чи слід використовувати цей синтаксис для нього.
якщо не буде встановлено відповідності виразу формальний_вираз_файла і жодному формальному виразу header, виконати порівняння з цим формальним виразом (або формальними виразами) результатів запиту до бази даних magic щодо поточного файла для визначення того, чи слід використовувати для нього такий синтаксис. (Ця можливість працює, лише якщо у системі встановлено libmagic. Її буде проігноровано без повідомлень, якщо це не так.)
Запустити вказану програму для повного набору даних поточного буфера.
Скористатися вказаною програмою для виконання перевірки синтаксису у поточному буфері.
Скористатися вказаним рядком для коментування або зняття позначки коментаря у рядках. Якщо у рядку міститься вертикальна смужка або символ каналу (|), це означає коментарі у стилі дужок, наприклад, «/*|*/» для файлів CSS. Символи перед символом каналу буде додано на початку, а символи після символу каналу буде дописано наприкінці рядка. Якщо символу каналу немає, на початку рядка буде дописано увесь рядок; наприклад, для файлів мовою Python буде дописано «#». Якщо буде вказано порожній рядок між подвійними лапками, можливість коментування або зняття позначки коментаря буде вимкнено; наприклад, "" для JSON. Типовим значенням є «#».
Зробити так, щоб натискання клавіші <Tab> призводило до введення вказаного рядка. Корисно для мов, подібних до Python, де для формування відступів використовують лише пробіли. Цей параметр має пріоритет над встановленим параметром tabstospaces.
Розфарбувати усі фрагменти тексту, які відповідають розширеному формальному виразу формальний_вираз, із використанням вказаних кольорів тексту і тла. Має бути вказано принаймні один з кольорів. Коректними назвами кольорів є: red, green, blue, magenta, yellow, cyan, white, and black. До кожної з цих восьми назв можна дописати слово-префікс light, щоб отримати яскравішу версію відповідного кольору. Словом grey або gray можна скористатися як синонімом lightblack. У емуляторах термінала, де передбачено принаймні 256 кольорів, іншими коректними (але без префіксів) назвами кольорів є такі: pink, purple, mauve, lagoon, mint, lime, peach, orange, latte, rosy, beet, plum, sea, sky, slate, teal, sage, brown, ocher, sand, tawny, brick, crimson та normal -- де normal означає типовий колір тексту або тла. У таких емуляторах термінала колір також можна вказати у форматі трицифрового шістнадцяткового числа із префіксом #. Цифри також числа відповідають величинам червоного, зеленого та синього компонентів, відповідно. Визначення таких кольорів наказує nano вибрати з доступної палітри колір, який є найближчим до вказаних значень.

Перед парою значень може бути вказано bold і/або italic (відокремлені комами) для отримання напівжирного і/або курсивного тексту, якщо у вашому терміналі передбачено такі можливості.

Усі команди розфарбовування буде застосовано у порядку, у якому їх вказано. Це означає, що пізніші команди можуть змінити кольори, які визначено попередніми командами.

Те саме, що і вище, але із встановленням відповідності без врахування регістру символів.
Розфарбувати усі фрагменти тексту, початок яких відповідає розширеному формальному виразу форм_вираз_початку, а кінець яких відповідає формальному виразу форм_вираз_кінця, використанням вказаних кольорів тексту і тла. Має бути вказано принаймні один з цих кольорів. Це означає, що після початкового відповідника форм_вираз_початку, буде розфарбовано увесь текст до першого відповідника форм_вираз_початку. Це уможливлює поширення підсвічування синтаксису на декілька рядків.
Те саме, що і вище, але із встановленням відповідності без врахування регістру символів.
Прочитати самодостатні синтаксиси кольорів з файла_синтаксису. Зауважте, що файл_синтаксису може містити лише вказані вище команди, від syntax до icolor.
Розширити раніше визначений як назву синтаксис ще однією командою. Це надає змогу додати нову команду color, icolor, header, magic, formatter, linter, comment або tabgives до вже визначеного синтаксису -- корисно, якщо ви хочете дещо удосконалити синтаксис, який вже визначено у одному з встановлених на рівні системи файлів (доступ до запису до яких, зазвичай, закрито).

ЗМІНА ПРИВ'ЯЗКИ КЛАВІШ

Прив'язку клавіш може бути змінено за допомогою таких трьох команд:

Перепризначити вказану клавішу до вказаної функції у вказаному меню (або в усіх меню, де використано пункт функції, якщо вказано all).
Робить так, щоб вказана клавіша давала вказаний рядок у вказаному меню (або в усіх меню, де використано клавішу, якщо вказано all). Окрім буквального тексту і/або кодів керування, рядок може містити назви функцій у фігурних дужках. Ці функції буде викликано, коли буде натиснуто клавішу. Щоб включити сам символ фігурної дужки, скористайтеся конструкцією {{}.
Скасувати прив'язку вказаної клавіші до вказаного меню (або усіх меню, де використано клавішу, якщо вказано all).

Зауважте, що bind клавіша "{функція}" меню є еквівалентом bind клавіша функція меню, окрім того, що для останньої форми nano перевірятиме доступність функції у вказаному меню під час запуску програми (і повідомити про помилку, якщо її там не існує), оскільки для першої форми nano перевірятиме під час виконання, що функція існує, але не те, чи має вона сенс у поточному меню. Користувачеві слід подбати, щоб функція із назвою у фігурних дужках (або будь-яка їхня послідовність) була належною. Якщо цю умову не буде виконано, результат може бути несподіваним.

Формат запису клавіші має бути одним з таких:
^X
де X є латинською літерою або одним з декількох символів ASCII (@, ], \, ^, _) або словом "Space". Приклад: ^C.
де X є будь-яким символом ASCII, окрім [, або словом "Space". Приклад: M-8.
де X — латинська літера. Приклад: Sh-M-U. Типово, усі комбінації Meta+літера активують ті самі дії, що і відповідні комбінації Shift+Meta+літера. Але якщо виконано якусь прив'язку Shift+Meta, це правило не виконуватиметься для усіх літер.
де N є числовим значенням від 1 до 24. Приклад: F10. (Часто клавішам від F13 до F24 відповідають комбінації клавіш від F1 до F12 з Shift.)

Не варто виконувати повторну прив'язку ^M (Enter) або ^I (Tab). Зміна прив'язки ^[ (Esc) неможлива, оскільки відповідний код клавіші є початковим байтом комбінацій клавіш Meta та екранованих послідовностей. Повторна прив'язка будь-якої з клавіш, які пов'язано із рухом курсора (стрілок, Home, End, PageUp і PageDown) неможлива. У деяких терміналах неможливо виконати повторну прив'язку ^H (якщо не використано --raw), оскільки код цієї клавіші є тотожним до клавіші Backspace.

Коректними назвами функції для прив'язки можуть бути такі:
Викликає засіб перегляду довідки.
Скасовує поточну команду.
Завершує роботу програми (або засобу перегляду довідки чи засобу навігації файлової системи).
Записує поточний буфер на диск із надсиланням запиту щодо назви.
Записує поточний файл на диск без запиту.
Вставляє вміст файла до поточного буфера (у поточній позиції курсора) або до нового буфера, якщо встановлено параметр multibuffer.
Починає пошук фрагмента тексту вперед у поточному буфері -- або назв файлів, які відповідають введеному рядку у поточному списку панелі навігації файловою системою.
Починає пошук фрагмента тексту назад у поточному буфері -- або назв файлів, які відповідають введеному рядку у поточному списку панелі навігації файловою системою.
Шукає наступний відповідник у зворотному напрямку.
Шукає наступний відповідник у прямому напрямку.
Інтерактивно замінює текст у поточному буфері.
Вирізає і зберігає поточний рядок (або позначену ділянку тексту).
Копіює поточний рядок (або позначену ділянку тексту) без його вилучення з буфера.
Вставляє поточний збережений текст до поточного буфера у поточній позиції курсора.
Викидає з буфера поточний рядок (або позначену ділянку). (Цю функцію типово прив'язано із комбінацією клавіш <Meta+Delete>.)
Вилучає фрагмент тексту від позиції курсора до початку попереднього слова. (Цю функцію типово пов'язано із комбінацією клавіш <Shift+Ctrl+Delete>. Якщо ваш термінал видає ^H для <Ctrl+Backspace>, ви можете наказати програмі після натискання <Ctrl+Backspace> вилучати слово ліворуч від курсора повторною прив'язкою ^H до цієї функції.)
Вилучає фрагмент тексту від позиції курсора до початку наступного слова. (Цю функцію типово пов'язано із комбінацією клавіш <Ctrl+Delete>.)
Вирізає увесь текст від позиції курсора до кінця буфера.
Встановлює позначку у поточну позицію для початку позначеного фрагмента тексту або, якщо таку позначку таму уже встановлено, скасовує її встановлення.
Повідомляє про поточну позицію курсора у буфері: рядок, стовпчик і позицію у символах.
Обчислює і виводить до смужки стану кількість рядків, слів та символів у поточному буфері (або у позначеній ділянці тексту).
Надсилає запит щодо програми, яку слід виконати. Виведені програмою дані буде вставлено до поточного буфера (або до нового буфера, якщо натиснуто перемикач M-F).
Викликає програму для перевірки правопису, або типову hunspell(1), або GNU spell(1), або програму, яку визначено за допомогою --speller або set speller.
Викликає програму для обробки усього буфера (якщо активний синтаксис таку визначає). (Поточний буфер буде записано до тимчасового файла, для цього файла буде запущено програму, а потім тимчасовий файл буде знову прочитано для заміни його вмістом вмісту буфера.)
Викликає програму перевірки синтаксису (якщо активний синтаксис таку визначає). Якщо ця програма виводить рядки у формі «назва_файла:номер_рядка:номер_символу: якесь повідомлення», курсор буде переведено у вказану позицію у згаданому файлі, а «якесь повідомлення» буде показано на смужці стану. Ви можете пересуватися від повідомлення до повідомлення за допомогою натискання клавіш <PgUp> і <PgDn>, і полишити режим перевірки за допомогою натискання комбінації клавіш ^C або клавіші <Enter>.
Вирівнює поточний абзац (або позначену ділянку тексту). Абзац є групою неперервних рядків, які, окрім, можливо, першого рядка, мають однакові відступи. Початок абзацу виявляється або за окремим рядком із іншим відступом або за попереднім порожнім рядком.
Вирівнює увесь поточний буфер (або позначену ділянку тексту).
Встановлює відступ (зсуває текст праворуч) у поточному рядку або у позначених рядках.
Скасовує відступ (зсуває текст ліворуч) у поточному рядку або у позначених рядках.
Коментує поточний рядок або позначені рядки чи знімає з них коментування. Буде використано стиль коментування, який вказано в активному синтаксисі.
Завершує (якщо це можливо) фрагмент до курсора до повного слова, яке виявлено в іншому місці поточного буфера.
Перехід на одну позицію ліворуч (у редакторі або засобі навігації).
Перехід на одну позицію праворуч (у редакторі або засобі навігації).
Перехід на один рядок вгору (у редакторі або засобі навігації).
Перехід на один рядок униз (у редакторі або засобі навігації).
Гортає вміст поля перегляду на один рядок вгору (тобто текст ковзатиме вниз), лишаючи курсор у тій самій позиції у рядку, якщо це можливо. (Цю функцію типово пов'язано із комбінацією клавіш <Alt+стрілка вгору>. Якщо у вашій консолі Linux комбінація <Alt+стрілка вгору> не працює, див. поширені питання та відповіді на них: https://nano-editor.org/dist/latest/faq.html#4.1.)
Гортає вміст поля перегляду на один рядок униз (тобто текст ковзатиме вгору), лишаючи курсор у тій самій позиції у рядку, якщо це можливо (Цю функцію типово пов'язано із комбінацією клавіш <Alt+стрілка униз>.)
Виконує гортання рядка з курсором у центр екрана.
Пересуває курсор на початок попереднього слова.
Пересуває курсор на початок наступного слова.
Пересуває курсор на початок поточного рядка.
Пересуває курсор на кінець поточного рядка.
Пересуває курсор на початок поточного абзацу.
Пересуває курсор на кінець поточного абзацу.
Пересуває курсор на початок поточного або попереднього блоку тексту. (Блоки відокремлюються одним або декількома порожніми рядками.)
Пересуває курсор на початок наступного блоку тексту.
Перейти на один екран вище.
Перейти на один екран нижче.
Перейти до першого рядка файла.
Перейти до останнього рядка файла.
Переводить курсора на вказаний рядок (і позицію, якщо її вказано). Від'ємні значення буде відлічено від кінця файла (і кінця рядка).
Пересуває курсор до дужки (фігурної або круглої тощо), яка відповідає (у парі) тій, яка перебуває під курсором. Див. set matchbrackets.
Розташовує прив'язку у поточному рядку або вилучає прив'язку, якщо вона там була. (Прив'язку буде видно, якщо активувати показ номерів рядків.)
Виконує перехід до першої прив'язки до поточного рядка.
Виконує перехід до першої прив'язки після поточного рядка.
Перемикає програму на редагування або перегляд попереднього буфера, якщо відкрито декілька буферів.
Перемикає програму на редагування або перегляд наступного буфера, якщо відкрито декілька буферів.
Вставляє наступну комбінацію клавіш до файла як є або починає введення символу Unicode, якщо введено шістнадцяткову цифру.
табуляція
Вставити табуляцію у поточну позицію курсора.
Вставити новий рядок під поточним.
Вилучити символ під курсором.
Вилучити символ до курсора.
Розпочинає записування комбінації клавіш -- комбінації буде збережено як макрос. Якщо вже виконується запис, записування буде припинено.
Відтворює комбінації клавіш останнього записаного макроса.
Скасовує останню виконану з текстом дію (додавання тексту, вилучення тексту тощо).
Повторює останню скасовану дію (тобто скасовує скасовування).
Освіжити вміст екрана.
Призупиняє редактор і повертає керування командній оболонці (аж доки ви не накажете процесу поновити виконання за допомогою fg).
Перемикає пошук та заміну між режимом ігнорування та режимом врахування регістру символів.
Перемикає пошук та заміну між буквальним режимом та режимом формальних виразів.
Перемикає пошук та заміну між режимом пошуку вперед і режимом пошуку у зворотному напрямку.
Отримати попередню (ранішу) відповідь на запит.
Отримати наступну (пізнішу) відповідь на запит.
Перемикає програму між режимом пошуку і режимом заміни.
Перемикає програму між режимом пошуку тексту та переходу до рядка із вказаним номером.
Перемикає програму між режимом вставлення файла та режимом виконання команди.
При виконанні команди вмикає або вимикає передавання каналом вмісту поточного буфера (або позначеної ділянки тексту).
Перемикає програму між режимом вставлення до поточного буфера і вставлення до порожнього буфера.
При читанні файла вмикає або вимикає перетворення даних з формату DOS/Mac. Типовим є перетворення.
При записуванні до файла перемикає програму у режим запису даних у форматі DOS (CR/LF).
При записуванні до файла перемикає програму у режим запису даних у форматі Mac.
При записуванні файла вмикає режим дописування наприкінці, замість перезаписування файла.
При записуванні файла вмикає режим записування даних на початку файла, замість перезаписування вмісту файла.
При записуванні файла вмикає режим створення резервної копії поточного файла.
При спробі запису до файла відкинути поточний буфер без збереження. (Ця функція, типово, є обов'язковою, лише якщо задіяно параметр --saveonexit.)
Запускає панель файловою системою (у меню читання та запису файлів), надаючи змогу вибрати файл зі списку.
Переводить програму до вказаного каталогу, надаючи змогу навігації будь-яким каталогом файлової системи.
Перейти до першого файла у списку при використанні засобу навігації файлової системи.
Перейти до останнього файла у списку при використанні засобу навігації файлової системи.
Вмикає або вимикає показ дворядкового списку клавіатурних прив'язок у нижній частині екрана. (Цей перемикач є особливим: він доступний в усіх меню, окрім засобу перегляду довідки та перевірки. Усі подальші перемикачі доступі лише у основному меню.)
Вмикає або вимикає показ смужки заголовка та смужки стану.
Вмикає або вимикає постійний показ поточного рядка, позиції у рядку та позиції у буфері.
Вмикає або вимикає показ надто довгих рядків у декількох рядках на екрані.
Вмикає або вимикає показ номерів рядків перед текстом.
Увімкнути або вимкнути показ пробілів.
Увімкнути або вимкнути підсвічування синтаксичних конструкцій.
Вмикає або вимикає режим «кмітливої» клавіші Home.
Вмикає або вимикає режим, коли новостворені рядки міститимуть ту саму кількість початкових пробілів, що і попередній рядок або наступний рядок, якщо попередній рядок був початком абзацу.
Перемикає режим вирізання тексту: вирізання усього рядка, чи лише частини від поточної позиції курсора до кінця рядка.
Вмикає або вимикає режим жорсткого перенесення довгих рядків. (Стара назва цієї функції, «nowrap», вважається застарілою.)
Вмикає або вимикає перетворення введених табуляцій на пробіли.
Увімкнути або вимкнути підтримку миші.

Коректними розділами меню є такі:
Головне вікно редактора, де вводять і редагують текст.
Меню засобу перегляду довідки.
Меню пошуку (або визначення місця).
Меню «шукати, щоб замінити».
Меню «замінити на», яке з'являється після вибору «шукати, щоб замінити».
Меню «yesno», де буде задано питання із відповідями «так/ні/усі/скасувати».
Меню «перейти до рядка (і позиції)».
Меню «записати файл».
Меню «вставити файл».
Меню «навігатора файлами» для вибору файла, який слід відкрити, вставити або записати.
Меню «шукати файл» у навігаторі файловою системою.
Меню «перейти до каталогу» у засобі навігації файловою системою.
Меню для вставлення виведених зовнішньою командою даних або фільтрування буфера (або позначеної ділянки тексту) за допомогою зовнішньої команди чи виконання одного із зовнішніх інструментів.
Меню інтегрованого засобу перевірки правопису, де користувач може редагувати слово із помилкою.
Меню засобу перевірки, за допомогою якого можна переходити між повідомленнями засобу перевірки.
Спеціальна назва, яка охоплює усі меню. Для bind вона означає, що усі меню, де існує вказана функція; для unbind вона означає усі меню, де існує вказана клавіша.

ФАЙЛИ

/etc/nanorc
Загальносистемний файл налаштувань.
~/.nanorc, $XDG_CONFIG_HOME/nano/nanorc або ~/.config/nano/nanorc
Файл налаштувань користувача.
/usr/share/nano/*
Визначення синтаксису для розфарбування синтаксичних конструкцій для стандартних типів файлів (і для менш поширених типів файлів у підкаталозі extra/).

ДИВ. ТАКОЖ

nano(1)

https://nano-editor.org/cheatsheet.html
Огляд типових прив'язок клавіш.

ПЕРЕКЛАД

Український переклад цієї сторінки посібника виконано Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>

Цей переклад є безкоштовною документацією; будь ласка, ознайомтеся з умовами GNU General Public License Version 3. НЕ НАДАЄТЬСЯ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ.

Якщо ви знайшли помилки у перекладі цієї сторінки підручника, будь ласка, надішліть електронний лист до списку листування перекладачів: trans-uk@lists.fedoraproject.org.

версія 7.2 Січень 2023 року