Scroll to navigation

getgrnam(3) Library Functions Manual getgrnam(3)

NAZWA

getgrnam, getgrnam_r, getgrgid, getgrgid_r - odczytanie wpisu z pliku grup

BIBLIOTEKA

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

SKŁADNIA

#include <sys/types.h>
#include <grp.h>
struct group *getgrnam(const char *name);
struct group *getgrgid(gid_t gid);
int getgrnam_r(const char *restrict name, struct group *restrict grp,
        char buf[restrict .buflen], size_t buflen,
        struct group **restrict result);
int getgrgid_r(gid_t gid, struct group *restrict grp,
        char buf[restrict .buflen], size_t buflen,
        struct group **restrict result);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

getgrnam_r(), getgrgid_r():


_POSIX_C_SOURCE
|| /* glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

OPIS

Funkcja getgrnam() zwraca wskaźnik do struktury, zawierającej pola powstałe z rozłożenia tego rekordu z bazy danych o grupach (na przykład z lokalnego pliku grup /etc/group albo z NIS-a lub LDAP-a), który odpowiada grupie o nazwie name.

Funkcja getgrgid() zwraca wskaźnik do struktury, zawierającej pola powstałe z rozłożenia tego rekordu bazy danych o grupach, który odpowiada grupie o identyfikatorze gid.

Strukturę group zdefiniowano w <grp.h> następująco:


struct group {

char *gr_name; /* nazwa grupy */
char *gr_passwd; /* hasło grupy */
gid_t gr_gid; /* identyfikator grupy */
char **gr_mem; /* zakończona NULL-em tablica wskaźników
do nazw członków grupy */ };

Więcej informacji o polach w tej strukturze można znaleźć w podręczniku group(5).

Funkcje getgrnam_r() i getgrgid_r() zwracają te same informacje, co getgrnam() i getgrgid(), ale zapisują pobraną strukturę group w przestrzeni wskazywanej przez argument grp. Pola tekstowe, na które wskazują członkowie struktury group są przekazywane w buforze buf o rozmiarze buflen. W zmiennej *result jest zapisywany wskaźnik do wyniku funkcji (w przypadku powodzenia) lub NULL (jeśli nie znaleziono wpisu w bazie lub gdy wystąpił błąd).

Wywołanie


sysconf(_SC_GETGR_R_SIZE_MAX)

zwraca albo -1, bez zmieniania wartości errno, albo początkowy sugerowany rozmiar dla bufora buf. (Jeśli ten rozmiar jest za mały, to opisywane funkcje zwrócą błąd ERANGE - wtedy proces wywołujący powinien spróbować ponownie z większym buforem).

WARTOŚĆ ZWRACANA

The getgrnam() and getgrgid() functions return a pointer to a group structure, or NULL if the matching entry is not found or an error occurs. If an error occurs, errno is set to indicate the error. If one wants to check errno after the call, it should be set to zero before the call.

Zwrócona wartość może wskazywać na statyczny obszar, który może być nadpisany przez kolejne wywołania getgrent(3), getgrgid() lub getgrnam(). (Zwróconego wskaźnika nie należy przekazywać do funkcji free(3)).

getgrnam_r() i getgrgid_r(), jeśli się powiodą, to zwracają zero i ustawiają *result na grp. Jeśli nie znaleziono pasującego rekordu w bazie haseł, to funkcje zwracają 0 i wpisują NULL do *result. W przypadku błędu zawracany jest numer błędu i *result jest ustawiany na NULL.

BŁĘDY

0 or ENOENT or ESRCH or EBADF or EPERM or ...
Podany argument name lub gid nie został znaleziony.
Przechwycono sygnał, patrz signal(7).
Błąd wejścia/wyjścia.
Zostało osiągnięte ograniczenie na liczbę otwartych deskryptorów plików dla procesu.
Zostało osiągnięte systemowe ograniczenie na całkowitą liczbę otwartych plików.
Zabrakło pamięci na przydzielenie struktury group.
Przekazano niewystarczający bufor.

PLIKI

/etc/group
lokalny plik bazy grup

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
getgrnam() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Unsafe race:grnam locale
getgrgid() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Unsafe race:grgid locale
getgrnam_r(), getgrgid_r() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne locale

WERSJE

Sformułowania podane w rozdziale "WARTOŚĆ ZWRACANA" pochodzą ze standardu POSIX.1. Nie uwzględnia on jednak sytuacji "nie znaleziono wpisu w bazie" jako błąd i dlatego nie określa, jaką wartość powinno mieć errno w takim przypadku. Jednakże uniemożliwia to rozpoznawanie błędów. Można by dowodzić, że zgodnie ze standardem POSIX errno powinno pozostać niezmienione, jeśli nie znaleziono wpisu. Eksperymentalnie stwierdzono, że różne systemy uniksowe ustawiają różne wartości: 0, ENOENT, EBADF, ESRCH, EWOULDBLOCK, EPERM i być może jeszcze jakieś inne.

STANDARDY

POSIX.1-2008.

HISTORIA

POSIX.1-2001, SVr4, 4.3BSD.

ZOBACZ TAKŻE

endgrent(3), fgetgrent(3), getgrent(3), getpwnam(3), setgrent(3), group(5)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

20 lipca 2023 r. Linux man-pages 6.05.01